REKRUTACJA

SP 1

Przedmiotowe systemy oceniania Koła zainteresowań 2018/2019 Zajęcia pozalekcyjne 2018/2019 KONKURSY

Dla ucznia

Przedmiotowe systemy oceniania

PSO  - JĘZYK POLSKI

Ocenianie pełni funkcję diagnostyczną oraz klasyfikacyjną i ma następujące cele dydaktyczne:

- informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie;

- pomoc uczniowi w rozwoju jego uzdolnień i zainteresowań;

- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce;

- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

  trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno—wychowawczej

Oceny dzieli się na:

- bieżące (cząstkowe),

- klasyfikacyjne śródroczne,

- klasyfikacyjne końcoworoczne.

  Oceniając wiedzę i umiejętności ucznia, nauczyciel może skorzystać  z proponowanych kryteriów odnoszących

     się do sześciostopniowej skali ocen.

Stopień celujący (6)

Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają ponad poziom programu ogólnego. Jest twórczy, aktywny i sumienny. Interesuje się przedmiotem i rozwija się indywidualnie. Osiąga także sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Stopień bardzo dobry (5)

Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności. Sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami

i korzysta z różnych źródeł informacji. Jest samodzielny, aktywny i sumienny.

Stopień dobry (4)

Uczeń opanował treści istotne w strukturze przedmiotu i sprawnie stosuje wiadomości w sytuacjach typowych. Jest sumienny i dość aktywny. Potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania.

Stopień dostateczny (3)

Uczeń opanował najważniejsze treści przedmiotowe oraz posiada proste, uniwersalne umiejętności rozwiązywania problemów typowych o średnim stopniu trudności. Jest dość sumienny i raczej aktywny.

Stopień dopuszczający (2)

Uczeń opanował treści przedmiotowe na poziomie koniecznym do dalszej edukacji. Zazwyczaj wykonuje proste, typowe zadania, a także rozwiązuje problemy o niskim stopniu trudności, powtarzające się w procesie edukacji. W miarę regularnie odrabia zadane prace, choć niektóre błędnie. Potrafi uczestniczyć w pracy na lekcji.

Stopień niedostateczny (1)

Uczeń nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego

kształcenia. Nie interesuje się procesem dydaktycznym, nie uczestniczy w lekcji,

jak również nie odrabia zadanych prac i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Ocenie podlegać mogą następujące formy pracy i dokonania ucznia:

- test kompetencyjny – dotyczy przedmiotów kontynuowanych ze szkoły podstawowej,

- wypracowanie,

- kartkówka (obejmująca niewielką partię materiału i trwająca nie dłużej niż 15 minut),

- praca klasowa (obejmuje niewielką partię materiału i trwa co najmniej 1 godzinę lekcyjną),

- sprawdzian pisemny (obejmuje dział programowy i trwa co najmniej 1 godzinę  lekcyjną),

- test,

- zadanie domowe,

- aktywność na zajęciach,

- odpowiedź ustna,

- dyskusja,

- referat,

- praca w grupach,

- praca samodzielna,

- praca pozalekcyjna, np. konkurs, olimpiada,

- ćwiczenie praktyczne,

- pokaz,

- prezentacja,

- projekt,

- wykonanie pomocy dydaktycznych.

W przypadku prac pisemnych ocenie podlegają:

- zrozumienie i realizacja tematu,

- zawartość merytoryczna,

- kompozycja,

- styl i język.

 

Oceniając odpowiedź ustną ucznia, należy uwzględnić następujące kryteria:

- poziom merytoryczny wypowiedzi,

- umiejętność przekazania wiedzy,

- sprawność wypowiadania się,

- styl prezentacji,

- elastyczne reagowanie na pytania dodatkowe, zadawane przez nauczyciela i innych

uczniów.

 

Przy wystawianiu oceny końcowej można przyjąć następujące wyznaczniki:

- wiedza,

- umiejętności,

- systematyczność,

- aktywność,

- samodzielność.

 

Niezmiernie istotne jest, aby sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów odznaczało się:

- obiektywizmem- indywidualizacją wymagań,

- konsekwencją,

- systematycznością,

- jawnością.

- indywidualizacją wymagań,

- konsekwencją,

- systematycznością,

-jawnością.

 

PSO – JĘZYK ANGIELSKI

1. System oceniania jest oparty na zasadzie sprawiedliwości.

2. Ocenianiu podlegają następujące rodzaje aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, ćwiczenia wykonywane w klasie, prace projektowe indywidualne i grupowe, zeszyt, zeszyt ćwiczeń, umiejętność samodzielnego uczenia się i samooceny postępów nauczania, pilność.

3. Uczeń oceniany jest na dwa sposoby:

a) na bieżąco:

- by pomoc mu rozpoznać i zrozumieć swoje mocne i słabe punkty oraz dać mu wyraźne wskazówki, nad czym powinien więcej pracować (ustalanie obszarów pracy wyrównawcze i pomocy);

- by przekazać rodzicom / opiekunom informacje o jego postępach, mocnych i słabych stronach, a także wskazać, w jaki sposób powinien pracować, aby osiągnąć poprawę;

- by dać nauczycielowi informację zwrotną na temat efektywności jego nauczania, właściwości doboru materiałów, oraz by pomóc w adaptowaniu planu nauczania, jeśli zachodzi taka potrzeba;

 

b) okresowo:

- by przekazać uczniowi, rodzicom / opiekunom i nauczycielom obraz postępów, aktywności

i osiągnięć w języku angielskim pod koniec pewnej części programu nauki (np. koniec semestru / roku szkolnego /danego cyklu nauczania);

- by dostarczyć informacji nauczycielowi odpowiedzialnemu za następny etap nauki.

 

4. Kontroli postępów nauczania dokonuje się:

 • przy pomocy obiektywnych sprawdzianów lub testów;
 • poprzez obserwacje innych rodzajów aktywności ucznia, według załączonych kryteriów.

 

5. Uczeń ma prawo poprawić lub zaliczyć pracę klasową w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później jednak niż na tydzień przed klasyfikacją. Dotyczy to również sprawdzianów, na których uczeń był nieobecny.

6. W ciągu semestru przewiduje się co najmniej dwie prace klasowe, zapowiadane uczniom min. tydzień przed planowanym terminem.

7. Kartkówki sprawdzają wiadomości z bieżącego działu i nie muszą być zapowiadane. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce, odpowiedni materiał może zaliczyć w formie odpowiedzi ustnej.

8. Poprawione prace pisemne uczeń dostaje do wglądu nie później niż w tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu, kartkówki zaś na następnej lekcji, o ile jest to możliwe.

9. Ocenę za pracę w grupie i pilność przyznaje się na koniec semestru.

10. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji dwa razy w ciągu semestru, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku lekcyjnym przed rozpoczęciem danej lekcji. Nie obejmuje to zwolnienia z pisania zapowiedzianej pracy klasowej.

11. Jeżeli uczeń opuścił więcej niż 50% lekcji, może być niesklasyfikowany z języka angielskiego.

12. Uczeń z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej na temat specyficznych trudności w uczeniu się, pisze prace klasowe, kartkówki i prace domowe dostosowane do swoich potrzeb i możliwości.

13. Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczy się według odrębnego programu gimnazjum specjalnego. Oceniany jest zgodnie z wkładem pracy i wysiłkiem proporcjonalnym do swoich możliwości.

14. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania oceny bardzo dobrej, a dodatkowo wykazuje się wiedzą znacznie wykraczającą poza program nauczania obowiązujący na jego poziomie, wykonuje ciekawe pomoce naukowe lub interdyscyplinarne prace projektowe, bierze udział w konkursach przedmiotowych i odnosi w nich sukcesy.

15. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów dla oceny dopuszczającej, nie wykorzystuje pomocy w postaci zajęć wyrównawczych, pracuje poniżej swoich możliwości i nie wykazuje chęci nadrobienia zaległości.

16. Podane niżej kryteria ocen stosuje się w połączeniu z treściami przewidzianymi w rozkładach materiału na dany semestr / rok nauczania w oparciu o wybrany i zatwierdzony przez dyrektora szkoły program nauczania.

 

Kryteria oceniania obejmujące zakres umiejętności ucznia na poszczególne oceny:

W każdym semestrze uczeń uzyskuje oceny cząstkowe za poszczególne umiejętności. Ocenianie ucznia przyjmuje powyżej wymienione formy. Na podstawie ocen cząstkowych nauczyciel wystawia oceny śródroczne i roczne. Nauczyciel stosuje następujące kryteria:

GRAMATYKA I SŁOWNICTWO

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

bezbłędnie operuje wszystkimi strukturami gramatycznymi; z testów językowych otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące,

stosuje różnorodność struktur  oraz posiada dużą swobodę w doborze słownictwa,

używa bogatego słownictwa o charakterze bardziej złożonym,

bierze udział w konkursach językowych i uzyskuje w nich powyżej 80% możliwych do zdobycia punktów.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi poprawnie operować wszystkimi strukturami gramatycznymi,

bez trudu  buduje spójne zdania.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi operować wszystkimi strukturami gramatycznymi (dopuszczalne są drobne i nieliczne błędy),

potrafi budować logiczne zdania.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

potrafi operować podstawowymi strukturami gramatycznymi,

umie budować proste zdania, popełniając błędy nie zakłócające rozumienia, używa prostego słownictwa.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

potrafi poprawnie operować niewielką ilością struktur gramatycznych,

potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne,

dysponuje ubogim zakresem słownictwa.

 

MÓWIENIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się, stosując bogatą leksykę i różnorodność struktur,

bezbłędnie i naturalnie reaguje w sytuacjach dnia codziennego,

naśladuje autentyczną wymowę i intonację,

prezentuje pełną poprawność językową.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi płynnie i swobodnie wypowiadać się,

prezentuje całkowitą poprawność językową (wymowa, intonacja, struktury gramatyczne i leksykalne),

umie w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie,

dysponuje dużym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli i idei.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi mówić spójnie z lekkim wahaniem,

posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając nieliczne błędy, nie  zakłócające możliwości porozumienia się.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

posługuje się prostym słownictwem, mało urozmaiconym,

popełnia błędy w wymowie  utrudniające zrozumienie wypowiedzi.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

posługuje się ubogim słownictwem, popełnia wiele zauważalnych błędów,

potrafi porozumieć się w ograniczonym zakresie.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

wypowiada się w sposób niezrozumiały lub całkowicie nie na temat,

udziela błędnych odpowiedzi na pytania rozmówcy lub w ogóle nie odpowiada.

 

PISANIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

pisze spójnie, logicznie stosując różnorodność myśli i argumentów,

potrafi stosować różnorodne wypowiedzi pisemne np.: list, e-mail, charakterystyka.

           

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi popisać się dłuższą wypowiedzią, zawierającą różnego rodzaju zdania złożone,    

buduje tekst według zasady: wstęp, rozwinięcie i zakończenie,

używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi pisać tekst zawierający pełne zdania, ale o prostej strukturze i słownictwie,

nie ma większych kłopotów z prawidłową pisownią i interpunkcją.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

posługuje się mało urozmaiconym słownictwem i bardzo prostymi strukturami gramatycznymi,

popełnia błędy leksykalno-gramatyczne ,

stosuje liczne powtórzenia leksykalne.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

ma trudności z napisaniem pełnego zadania,

stosuje ubogie struktury i ma duże braki w słownictwie.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

tworzy wypowiedź pozbawioną  spójności i logiki,

brak wypowiedzi pisemnej.

 

SŁUCHANIE (rozumienie tekstu mówionego i słuchanego)

Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:

potrafi zrozumieć sens nagrania i tekstu pisanego o wyższym stopniu trudności,

posiada wybitne wyczucie języka,

samodzielnie potrafi doskonalić swój warsztat, korzystając z Internetu.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

z łatwością rozumie sens różnorodnych tekstów i rozmów,

potrafi wydobyć potrzebne informacje i przekształcić je w formę pisemną,

z kontekstu potrafi domyślić się znaczenia nieznanych słów,

potrafi  rozpoznać intencje mówiącego.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens tekstu czytanego lub słuchanego,

potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów,

potrafi czasem odpowiedzieć na  podane pytania do tekstu.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:         

potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach,

potrafi rzadko rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego,

potrafi zazwyczaj wykonać zadania, gdy otrzyma dodatkowe wskazówki.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

próbuje prawidłowo określić ogólny sens wysłuchanej wypowiedzi, ale mu się to nie udaje, ponieważ wyodrębnia tylko pewne informacje, niekoniecznie istotne, których nie potrafi połączyć ze sobą  lub w ogóle nie rozumie wypowiedzi.

 

CZYTANIE

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

płynnie czyta oryginalny tekst zamieszczony w podręczniku na poziomie wyższym niż wykorzystywany na lekcji,

bezbłędnie rozwiązuje zadania typu prawda / fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór po przeczytaniu tekstu.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia różnorodne, żądane informacje, a także określa myśl przewodnią danego tekstu,

potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć tekst,

potrafi zinterpretować tekst argumentując swoje stwierdzenia faktami zaczerpniętymi z treści czytanego tekstu bądź też z analizy jego formy lub języka.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

potrafi ustalić logiczną ciągłość jak i prawidłowo wyodrębnia fakty, a także określa myśl przewodnią danego tekstu,

ma kłopoty z wyodrębnieniem  głównej myśli tekstu,

potrafi zinterpretować tekst.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie potrafi rozgraniczyć informacji głównych od drugorzędnych ani uogólnić głównej myśli komunikatu,

ma wolne tempo czytania.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

potrafi wyodrębnić tylko niektóre fakty, lecz nie potrafi podać głównej myśli tekstu,

tłumaczy tekst dosłownie,

czasami potrafi poprawnie określić formę tekstu.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie rozumie treści tekstu, rozumie kilka słów,

w zakresie interpretacji czytanego komunikatu bardzo rzadko lub wcale nie potrafi poprawnie określić jego formy.

 

Sprawdziany / Testy

Progi procentowe

%

0-29%

30-49%

50-70%

71-85%

86-95%

96-100%

ocena

niedostateczny

dopuszczający

dostateczny

dobry

bardzo dobry

celujący

 

W przypadku uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, sprawdziany

 i testy są dostosowywane indywidualnie, w zależności od konkretnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych tych uczniów.

 

Ocenę semestralną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych zdobytych w czasie całego semestru. Ocena semestralna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych.

Ocena końcoworoczna wystawiana jest w oparciu o obie oceny semestralne.

 

P SO -  Historia

1.Program nauczania „Śladami przeszłości”, Program nauczania ogólnego historii w klasach I-III gimnazjum, T. Kowalewska, T. Maćkowski, Nowa Era 2009.

Cele oceniania wewnątrzszkolnego:

1.Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.

2.Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy.

3.Dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

4.Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów:

I. Zasady oceniania:

1.Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania.

2.Ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych w skali od 1 do6.

3.Stosowana jest ocena cząstkowa za prace na lekcji w formie plusów i minusów. Zapięć plusów–ocena bardzo dobra, za pięć minusów–ocena niedostateczna.

4.Oceny są jawne.

5.Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu semestru raz nieprzygotowanie. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności, jednak nie dotyczy tozapowiedzianego sprawdzianu.

6.Uczeń ma obowiązek zaliczenia zapowiedzianych sprawdzianów wiadomości  na ocenę pozytywną.

W przypadku nieobecności ucznia, ma on obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od terminu jego przeprowadzenia. Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od rozdania prac. Uczeń poprawia sprawdzian tylko raz.

7.Formy kontroli bieżącej tj.: kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe nie podlegają poprawie.

8.Każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując dodatkowe zadanie, opracowując referaty na temat określony przez nauczyciela lub tworząc własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem).

9.Ocena semestralna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen cząstkowych obejmujących prace ucznia w całym semestrze. Nie musi być jednak średnią arytmetyczną tych ocen.

10.Oceny semestralne  i  końcowo roczne  wystawiane są na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

11.Na miesiąc przed wystawieniem ocen nauczyciel informuje o przewidywanych ocenach uczniów.

12.W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na I semestr, uczeń jest zobowiązany zaliczyć materiał z I semestru na poziomie dopuszczających w terminie ustalonym z nauczycielem.

13.W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na koniec roku szkolnego uczeń zdaje egzamin poprawkowy zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

14.Uczeń może się odwołać od ustalonej oceny na zasadach określonych w statucie szkolnym i w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

15.W przypadku opuszczenia 50 % zajęć uczeń zostaje nieklasyfikowany.

16.Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są wg odrębnych zasad zalecanych przez PPP i P.

 

II. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1.Wypowiedzi ustne (3 ostatnie tematy, a w przypadku lekcji powtórzeniowych cały dział programowy),

2.Prace klasowe po zakończonym dziale programowym,

3.Testy (nauczycielskie i standaryzowane),

4.Egzaminy próbne wewnątrzszkolne,

5.Aktywność na lekcji (system plusów, minusów),

6.Zadania domowe,

7.Praca pozalekcyjna,

8.Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń/uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy, w którym powinny znajdować się zapisy: nr lekcji, data i temat, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych, zeszyt powinien być prowadzony systematycznie, w przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić/

9.Realizacja projektu.

 

III. Kryteria oceny przy realizacji konkretnych zadań:

1.Prace klasowe

a)Prace pisemne obejmują sprawdziany i kartkówki. Sprawdziany są obowiązkowe i zapowiedziane.

b)Sprawdzian poprzedza lekcja powtórzeniowa, utrwalająca poznane wiadomości i umiejętności.

c)Sprawdziany są obowiązkowe, uczniowie nieobecni w szkole mają dwa tygodnie na zaliczenie ,w przeciwnym wypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną,

d)Jeżeli znajomość terminu sprawdzianu będzie przez klasę wykorzystywana do wagarów lub ucieczek, nauczyciel ma prawo nie podawać uczniom terminu przełożonego sprawdzianu.

e)Kartkówki są niezapowiedziane i sprawdzają wiedzę i umiejętności bieżące i obejmują trzy tematy.

f)W przypadku gdy uczeń ściąga podczas pisania sprawdzianu, praca zostaje odebrana a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

g)W przypadku sprawdzianów pisemnych lub kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczoną na oceny wg kryteriów:

0–25 % ustalonej liczby punktów–ocena niedostateczna

26–50 %ustalonej liczby punktów–ocena dopuszczająca,

51–75 % ustalonej liczby punktów–ocena dostateczna,

76–90 % ustalonej liczby punktów–ocena dobra,

91–95 % ustalonej liczby punktów–ocena bardzo dobra,

96–100 % ustalonej liczby punktów–ocena celująca.

i)Punktacja ulega zmianie w przypadku uczniów mających orzeczenie z poradnio obniżeniu wymagań.

0–20 % ustalonej liczby punktów–ocena niedostateczna,

21–45 % ustalonej liczby punktów–ocena dopuszczająca,

46–70 % ustalonej liczby punktów–ocena dostateczna,

71–85 % ustalonej liczby punktów–ocena dobra,

86–90 % ustalonej liczby punktów–ocena bardzo dobra,

91–100 % ustalonej liczby punktów–ocena celująca.

 

2.Umiejętności pracy w grupie

a)Podział zadań

-członkowie zespołu równomiernie dzielą się pracą,

-każdy uczeń, choćby w minimalnym stopniu, uczestniczy w realizacji zadania wykonywanego przez drużynę.

b)Podejmowanie decyzji:

-każda osoba ma prawo głosu

-opinie wszystkich członków grupy są równoprawne i uwzględniane w podejmowaniu decyzji końcowej,

- mało aktywni uczniowie są zachęcani do wypowiedzi przez pozostałe osoby.

c)Stopień zgodnego współdziałania w grupie:

-umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów,

-wzajemne wysłuchiwanie swoich argumentów przez osoby zdanej drużyny,

-zachowywanie podstawowych zasad kultury, nawet w czasie sporów.

d)Postawa podczas pracy:

-grupa jest skupiona na zadaniu, które ma wykonać,

-wszyscy uczniowie należący do zespołu są zaangażowani w osiągnięcie wspólnego celu,

-osoby wchodzące w skład drużyny dbają o dobrą jakość rezultatów pracy.

 

3.Praca ucznia na lekcji

a)Sprawdzanie przygotowania do lekcji, uczeń powinien posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń.

b)Udział w lekcji: częstotliwości zgłaszania się do odpowiedzi na zadane przez nauczyciela pytania lub w wypadku wykonywania zadania pisemnego.

c)Stosunek ucznia do poruszanej tematyki (w ogóle nie interesuje się tematem, biernie uczestniczy tylko na wyraźne polecenie nauczyciela, aktywnie uczestniczy–sam, nie będąc zachęcany przez nauczyciela, wykazuje inicjatywę–zadaje pytania, zabiera głos, dyskutuje).

d)Wykazywania się ponadprogramową wiedzą i dociekliwością (np. przynoszenie nalekcje materiałów pomocniczych).

 

4.Wypowiedzi ustne

a)Oceniana jest zawartość rzeczowa.

b)Umiejętność formułowania myśli.

c)Stosowanie terminologii historycznej, zgodnie z poziomem wymagań.

d)Umiejętność wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

5.Prace domowe

 

a)Ocenie podlegają pomysłowość rozwiązania.

b)Poprawność rzeczowa.

c)Umiejętność prezentacji.

d)Stopień zaangażowania.

e)Efektywność.

f)Czas jej wykonywania/ za pracę oddaną po terminie uczeń otrzymuje ocenę niżej/

 

6.Udział w projekcie

Ocenie podlega:

a)zaangażowanie,

b)systematyczność,

c)samodzielność

d)korzystnie z materiałów źródłowych.

 

7.Aktywność pozalekcyjna

a)Sukcesy w konkursach i olimpiadach: wyniki najwyższe I, II, III m.–ocena celująca,

wyniki na poziomie wyższym niż 50%–ocena bardzo dobra.

b)Pomoc w przygotowaniu imprez regionalnych propagujących lokalną społeczność.

c)Aktywny udział w uroczystościach o charakterze społeczno-patriotycznym.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny:

I.Ocena dopuszczająca(2)

 

Wiedza:

-uczeń posiada niepełną wiedzę określoną programem nauczania,

-przy pomocy nauczyciela jest w stanie zrealizować polecenia dotyczące zastosowania posiadanej wiedzy,

-posiada minimalną wiedzę dotyczącą wydarzeń Polski i świata,

-zna proste fakty, pojęcia historyczne i terminy, podstawowe wydarzenia i zjawiska oraz ich przyczyny i skutki, luki wiedzy jest wstanie uzupełnić w dłuższym okresie czasu.

Umiejętności:

-przy pomocy nauczyciela umie zastosować umiejętności przewidziane programem i

dysponuje umiejętnościami, które pozwolą mu uzupełnić braki w dalszym procesieuczenia się historii,

-umie nazywać fakty, wydarzenia, zjawiska,

-umie szeregować wydarzenia w czasie,

-dostrzega związki między życiem gospodarczym, położeniem geograficznym,-

odczytuje dane kartograficzne,

-potrafi posługiwać się podręcznikiem, słownikiem,

-czyta ze zrozumieniem treści zawarte w źródle.

Aktywność:

-bierna postawa na lekcjach,

-zachowuje się poprawnie na lekcjach, nie przeszkadza,

-pracuje na lekcjach tylko pod nadzorem nauczyciela i z pomocą kolegów.

II. Ocena dostateczna(3)

Wiedza:

-posiada podstawową wiedzę, przewidzianą programem nauczania w stopniu zadawalającym,

-nazywa poznane epoki i podaje ich cechy,

-rozumie znaczenie złożoności faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów oraz zna daty roczne przełomowych wydarzeń,

-rozumie zmienność i ciągłość procesów historycznych,

-rozumie rolę źródeł historycznych w poznawaniu historii,

-pamięta wybitne jednostki poznanych wydarzeń,

-w pracach pisemnych popełnia błędy merytoryczne, ale po uwagach nauczyciela potrafi je poprawić.

Umiejętności:

-uczeń potrafi wykonać polecenia wymagające zastosowania umiejętności przewidzianych programem o średnim stopniu trudności,

-posiada umiejętności dla poziomu wymagań koniecznych, uzupełnionych o nowe kompetencje,

-dostrzega zmienność i ciągłość wydarzeń oraz zjawisk,

-umieszcza fakty w czasie i przestrzeni historycznej,

-dostrzega przyczyny i skutki między faktami, wydarzeniami i zjawiskami,

-umie wykorzystać różne źródła wiedzy historycznej,

-umie wypowiadać się w formie ustnej i pisemnej na konkretny temat.

Aktywność:

-bierze udział w pracy zespołowej,

-nie pracuje systematycznie, aktywnością wykazuje się sporadycznie.

III. Ocena dobra(4)

Wiedza:

-uczeń opanował materiał przewidziany w programie,

-zna i rozumie większość pojęć,

-zna przyczyny i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych,

-rozumie związki i zależności pomiędzy historią powszechną i historią Polski,

-odtwarza rzeczywistość historyczną na podstawie źródeł historycznych i literackich,

-pamięta daty początkowe i końcowe wydarzeń historycznych,

-zna postacie historyczne ważne dla dziejów Polski i świata,

-uczeń dobrze opanował materiał, ale czasami popełnia błędy.

Umiejętności:

-posiada umiejętności dla poziomu podstawowego, uzupełnione o nowe kompetencje,

-porządkuje fakty według kryterium czasu i przestrzeni,

-selekcjonuje fakty i wydarzenia, rozumie związki między nimi,

-wykorzystuje zdobytą wiedzę, formułuje oceny, opinie i uzasadnia je,

-umie korzystać z różnych źródeł informacji i je interpretować,

-poprawnie posługuje się mapą,-przy pomocy nauczyciela poprawnie analizuje teksty źródłowe i porównuje uzyskane informacje z innymi źródłami,

-bierze udział w dyskusjach, grach dydaktycznych, formułuje poprawnie wypowiedzi ustne i pisemne.

Aktywność:

-jest aktywny w czasie lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela,

-samodzielnie wykonuje powierzone mu na lekcji zadania,

-umie i chce współpracować w grupie.

IV .Ocena bardzo dobra(5)

Wiedza:

-uczeń posiada zasób wiedzy określony programem,

-zna przyczyny, przebieg i skutki faktów, wydarzeń, zjawisk, procesów,

-zna typologię źródeł historycznych, pojęcia i terminy dotyczące problemów badani źródeł historycznych,

-pamięta daty, wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne oraz rolę postaci w nich uczestniczących,

-rozumie zmienność i ciągłość procesów,

-rozumie przeciwstawne interpretacje wydarzeń.

Umiejętności:

-posiada umiejętności dla poziomu rozszerzającego i dopełniającego uzupełnione o nowe kompetencje,

-operuje wiedzą historyczną,

-korzysta z różnych źródeł informacji,

-porównuje je i ocenia ich wiarygodność oraz przydatność,

-samodzielnie formułuje i definiuje pojęcia oraz posługuje się nimi ze zrozumieniem,

-formułuje i rozwiązuje problemy historyczne,

-wykorzystuje wiedzę z pokrewnych przedmiotów,

-potrafi argumentować swoje wypowiedzi, sądy, opinie, oceny,

-rozróżnia prawdę historyczną od fikcji,

-zdobytą wiedzę prezentuje w różnych formach: w wypowiedziach ustnych  i pisemnych

-przedstawia prace problemowe, przekrojowe, prace w grupie np. metody projektu.

Aktywność:

-czynnie uczestniczy w lekcjach, bierze udział w dyskusjach, debatach, grach dydaktycznych na forum klasowym,

-wykonuje dobrowolnie zadania, zdobywając nową wiedzę i doświadczenia,

-wykazuje się pomysłowością, inicjatywą i pracowitością.

V. Ocena celująca(6)

Wiedza:

-uczeń posiada wiedzę historyczną wyraźnie wykraczającą poza obowiązkowe wymagania programowe, potwierdzając je w toku pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej,

-posiada zainteresowania humanistyczne, systematycznie pracuje, czyta książki i artykuły historyczne, wykonuje prace dodatkowe

-osiąga sukcesy w różnych konkursach historycznych (I, II, III miejsce)

-bierze udział w apelach szkolnych i innych uroczystościach społeczno-patriotycznych

-ze sprawdzianów otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące

-wykonuje prace w ramach projektu edukacyjnego na ocenę celującą

Umiejętności:

-uczeń posiada umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, rozszerzających, dopełniających i uzupełniających o nowe kompetencje,

-samodzielnie zdobywa wiadomości,

-wykorzystuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,

-umie dokonać syntezy, analizy materiału oraz powiązać je z zagadnieniami poznanymi w czasie innych przedmiotów,

-umie powiązać dzieje własnego regionu z historią własnego kraju lub z dziejami powszechnymi,

-krytycznie analizuje treści prezentowane przez media i inne źródła.

Aktywność:

-bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

-bierze czynny udział w życiu szkoły i miasta: udział w apelach szkolnych, akcjach, uroczystościach patriotycznych

-pomaga słabszym koleżankom i kolegom

VI. Ocena niedostateczna(1)

Wiedza:

-braki wiedzy są duże, nie rokuje nadziei na ich usunięcie przy pomocy nauczyciela, nawet w długim okresie czasu,

-nie zaliczył sprawdzianów na ocenę pozytywną, nie wykazał chęci poprawy ocen niedostatecznych,

-nie prowadził zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń,

-nie pamięta prostych faktów, pojęć i terminów historycznych,

-nie dostrzega prostych przyczyn, i skutków faktów, wydarzeń, zjawisk,

-nie opanował w stopniu minimalnym zagadnień poruszanych na lekcji,

Umiejętności:

-nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać prostych poleceń i prostych umiejętności,

-nie umie nazywać faktów, wydarzeń, zjawisk, nie potrafi umieszczać ich w czasie i przestrzeni,

-nie umie dostrzec prostych przyczyn skutków faktów, wydarzeń i zjawisk,

-nie rozumie prostego tekstu źródłowego.

Aktywność:

-uczeń nie uczęszcza na zajęcia,

-przeszkadza w trakcie lekcji, uniemożliwia prowadzenie zajęć,

-odmawia wykonywania zadań postawionych przez nauczyciela bądź grupę,

-wyraźny brak zainteresowania przedmiotem.

Sposoby informowania o postępach w nauce:

1.Informacje o otrzymanej przez ucznia ocenie z odpowiedzi, z zadania domowego, z pracy na lekcji, z prac pisemnych (sprawdzian, kartkówka) są przekazywane rodzicom podczas zebrań, w uzasadnionych przypadkach rodzice informowani są indywidualnie.

2.Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o otrzymanych ocenach: słownie, wpis w dzienniku, wpis w zeszycie, wpis na pracy pisemnej.

3.Nauczyciel powiadamia wychowawcę o osiągnięciach uczniów za pomocą:

-wpisów w dzienniku lekcyjnym,

-wpisów w e-dzienniku,

-rozmów z wychowawcą,

-przekazywanych informacji o uczniach, którzy są zagrożeni oceną niedostateczną.

4.Rodzice są informowani o sposobach dostępu do PSO z historii:

-przez nauczyciela,

-poprzez informację na stronie internetowej szkoły.

5.Uczniowie na pierwszej lekcji organizacyjnej zostają zapoznani z PSO z historii.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

1. Podstawa prawna:

Rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych -posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

-posiadającego opinię poradni PP,

-nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole

-na podstawie ustaleń w planie działań wspierających.

2. Zasady oceniania ucznia o obniżonych możliwościach edukacyjnych:

a) ograniczenie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia

b)wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczeń praktycznych,

c)możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

d) wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rozłożenie na mniejsze części

e) konieczność odczytania na głos poleceń otrzymywanych przez innych uczniów tylko w formie pisemnej,

f) branie pod uwagę wyłącznie poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia,

g) możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (pra ca klasowa lub sprawdzian),

h) podczas odpowiedzi ustnych -zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast jednego złożonego,

i) obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

j) wydłużenie czasu pracy na wykonanie zadania,

k) wykonanie pracy pod kierunkiem nauczyciela,

l) sprawdzian pisemny oceniany według obniżonych kryteriów:

-0–20 % ustalonej liczby punktów–ocena niedostateczna,

-21–45 % ustalonej liczby punktów–ocena dopuszczająca,

-46–70 % ustalonej liczby punktów–ocena dostateczna,

-71–85 % ustalonej liczby punktów–ocena dobra,

-86–90 % ustalonej liczby punktów–ocena bardzo dobra,

-91–100 % ustalonej liczby punktów–ocena celująca.

ł) umożliwienie odrabiania zadań domowych w wersji komputerowej,

m) uczeń może pisać drukowanymi literami

n) ocenia się przygotowanie ucznia do lekcji.

 

PSPSO - CHEMIA

Wymagania programowe

Wymaganiakonieczne (K)

obejmują wiadomości i umiejętności, których

- przyswojenie umożliwia uczniom kontynuowanie nauki na danym poziomie nauczania.

Najczęstszą kategorią celów dla tego rodzaju wymagań jest stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, zapamiętywanie wiadomości, odtwarzanie działania i uczestniczenie w nim. Uczeń, który spełnia te wymagania, uzyskuje ocenę dopuszczającą.

 

Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do kontynuowania nauki. W kategorii celów kształcenia nawiązuje to do rozumienia wiadomości, odtwarzania działania i podejmowania go. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne i podstawowe, uzyskuje ocenę dostateczną.

 

Wymagania rozszerzające (R)obejmują wiadomości, które są średnio trudne do opanowania, ich przyswojenie nie jest niezbędne do kontynuowania nauki, mogą ale nie

muszą być użyteczne w życiu codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych. Odpowiada to stosowaniu wiadomości w sytuacjach typowych, sprawnemu działaniu w stałych warunkach oraz nastawieniu na działanie. Uczeń, który spełnia wymagania konieczne, podstawowe i rozszerzające, uzyskuje ocenę dobrą.

 

Wymagania dopełniające (D) obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie muszą wykraczać poza program nauczania. Odpowiada to stosowaniu wiadomośc

w sytuacjach problemowych, sprawności działania w zmiennych warunkach i budowaniu własnego systemu działań. Uczeń, który spełnia warunki konieczne, podstawowe,rozszerzające i dopełniające, uzyskuje ocenę bardzo dobrą.

Jeśli wiadomości i umiejętności ucznia wykraczają poza obowiązujący program nauczania, a spełnia on wszystkie wymagania niższe, uzyskuje ocenę celującą.

Szczegółowe kryteria oceniania ucznia z chemii- gazetka gabinet nr 16.

 

Ogólne kryteria oceniania z chemii

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

 

 • ma wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • stosuje wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych),
 • formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

 

 •  

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 •  
 •  
 •  
 • opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

 

 

 • stosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów i zadań w nowych sytuacjach,
 • wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych
 • źródeł wiedzy, np. układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
 • chemicznych, encyklopedii, Internetu,
 • projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
 • biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie
 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.

 

 

 

 •  

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 •  
 •  
 •  
 • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w programie,

 

 
 • poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania
 • typowych zadań i problemów,
 • korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic
 • chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,
 • bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,

 

 

 

 

 

 • zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych,

 

 • samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone
 • w programie, które są konieczne do dalszego kształcenia,
 • z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do
 • rozwiązywania typowych zadań i problemów,
 • z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy
 • pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz
 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 • ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w programie, ale nie
 • przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
 • z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne praktyczne
 • niewielkim stopniu trudności,
 • z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne,
 • zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował tych wiadomości i umiejętności określonych programem, które są
 • koniecznie do dalszego kształcenia,
 • nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym
 • stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,
 • popełnia bardzo dużo błędów merytorycznych, terminologicznych i logicznych,
 • nie zna symboliki chemicznej,
 • nie odrabia prac domowych,
 • nie wykazuje żadnej aktywności na zajęciach,
 • nie potrafi napisać prostych wzorów chemicznych i najprostszych równań
 • chemicznych, nawet z pomocą nauczyciela.

 

Formy sprawdzaniai oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

1. Prace pisemne

 

a) W ciągu semestru przewidziane są całogodzinne sprawdziany pisemne po zakończeniu działu, które nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową.

b) Planowane są krótkie kartkówki pisemne obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, zapowiadane na lekcji poprzedzającej kartkówkę. W semestrze przewiduje się co najmniej dwie 15-minutowe kartkówki przy jednej godzinie tygodniowo i co najmniej cztery 15-minutowe kartkówki przy dwóch godzinach tygodniowo.

c) Kartkówki z ostatniej lekcji nie są zapowiadane przez nauczyciela i sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.

d) Czas sprawdzania prac pisemnych przez nauczyciela wynosi maksimum 2 tygodnie.

e) Uczeń ma prawo wglądu do pracy sprawdzającej – zapoznania się z błędami oraz ewentualnego wyjaśnienia ich przez nauczyciela.

 

2. Odpowiedzi ustne

 

a) Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji.

 

b) Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem chemicznym.

c) Krótkie wypowiedzi ustne (aktywność w czasie lekcji) nauczyciel zaznacza „+” lub „–”, bądź w postaci oceny: uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą gdy zgromadzi pięć plusów, dobrą – cztery plusy, dostateczną – trzy plusy, dopuszczającą – dwa plusy, plusy równoważą minusy, w przypadku uzyskania czterech minusów, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną w przypadku wyróżniającej się aktywności, uczeń może otrzymać ocenę na zajęciach.

 

3. Ćwiczenia laboratoryjne w grupach oraz demonstracje indywidualne

 

a) Podczas pracy w grupach oceniane jest poprawne wykonanie doświadczenia, umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, komunikowania się i współpracy w zespole oraz przestrzeganie przepisów bhp.

b) Nauczyciel ocenia za indywidualne demonstracje doświadczeń w formie pokazu.

 

PSO - FIZYKA

Cele oceniania

- Zapoznanie uczniów z ich osiągnięciami edukacyjnymi i postępami w nauce.
- Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
- Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
- Dostarczanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach,  i specjalnych uzdolnieniach ucznia

 1. Przedmiotowy System Oceniania z fizyki obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy ucznia na lekcji.

 

     2. Ocenie podlegają następujące umiejętności i wiadomości:

 • Znajomość pojęć oraz praw i zasad fizycznych.
 • Opisywanie, dokonywanie analizy i syntezy zjawisk fizycznych.
 • Rozwiązywanie zadań problemowych (teoretycznych lub praktycznych) z wykorzystaniem znanych praw i zasad.
 • Rozwiązywanie zadań rachunkowych, a w tym:
 • dokonanie analizy zadania,
 • tworzenie planu rozwiązania zadania,
  • znajomość wzorów,
  • znajomość wielkości fizycznych i ich jednostek,
  • przekształcanie wzorów,
  • wykonywanie obliczeń na liczbach i jednostkach,
  • analizę otrzymanego wyniku,
  • sformułowanie odpowiedzi.
 • Posługiwanie się językiem przedmiotu.
 • Planowanie i przeprowadzanie doświadczenia. Analizowanie wyników, przedstawianie wyników w tabelce lub na wykresie, wyciąganie wniosków, wskazywanie źródła błędów.
 • Odczytywanie oraz przedstawianie informacji za pomocą tabeli, wykresu, rysunku, schematu.
 • Wykorzystywanie wiadomości i umiejętności „fizycznych” w praktyce.
 • Systematyczne i staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

 

Wykaz  umiejętności  i  wiadomości  przedstawiany  jest  uczniom  z   początkiem  każdego  roku  szkolnego – poprzez  omówienie  oraz  zapisanie najistotniejszych elementów w zeszycie. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny jest dostępny w pracowni fizycznej

 

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości
 2. ocenie podlegają następujace formy aktywności ucznia
 • odpowiedzi ustne (max. z 3 tematów wstecz )
 • prace pisemne:

* kartkówki - (max. z 3 tematów wstecz )

Kartkówki są zapowiadane, a zakres sprawdzanej wiedzy jest podany przez nauczyciela na lekcji poprzedzającej kartkówkę.

* Sprawdziany  (po zakończeniu działu).

Sprawdziany całogodzinne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 • aktywność na lekcji (+++ = bdb), za  szczególną  aktywność  uczeń  może  otrzymać  ocenę.
 • prace domowe:

*    krótkoterminowe – z  lekcji   na  lekcję, brak  zadania domowego  nauczyciel oznacza  minusem w dzienniku (trzy minusy = ndst),

*   długoterminowe : wykonanie: referatu,  opracowania,  projektu,  pomocy  dydaktycznej,

 • brak  zeszytu  lub nieuzupełniony zeszyt nauczyciel oznacza  minusem w dzienniku (trzy minusy = ndst
 •  praca w grupie – wykonywanie  zadań  zespołowych  na  lekcji.
 • praca przy projekcie edukacyjnym
 • konkursy

 

 1. Warunki poprawy stopni;
 • kartkówki i sprawdziany, napisane na ocenę niedostateczną i dopuszczającą, mogą być poprawiona. Uczeń poprawia pracę pisemną tylko raz i brane są pod uwagę obie oceny. Poprawa powinna odbyć się na repetytorium, w ciągu dwóch tygodni od czasu podania informacji o ocenach.
 •  

 

 1. Stwierdzenie niesamodzielności prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej bez możliwości poprawy.

 

 1. Uczeń nieobecny na sprawdzianie lub kartkówce ma obowiązek napisania pracy w ciągu dwóch tygodni (na repetytorium) od powrotu do szkoły.

.

 1.  
 • 2 razywciągusemestru (kl. I i II), 3 razywciągusemestru (kl. III)
 •  

 

 1. Uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu przedmiotowego i podręcznika na każdą lekcję. Brakujące notatki muszą być uzupełniane na bieżąco.

 

 1.  

Przy  ustalaniu  oceny  semestralnej  i  końcowej  nauczyciel  bierze  pod  uwagę  stopnie  ucznia  z  poszczególnych  form  działalności  ucznia  w  następującej  kolejności :

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • prace dodatkowe-(waga 1-3)

 

 1. Prace pisemne uczniów są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. Wgląd do nich ma uczeń i jego rodzice lub opiekunowie.

 

 1. W stosunku do uczniów posiadających orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nauczyciel stosuje ocenę ze zwiększoną tolerancją, dostosowaną do poziomu intelektualnego u uczniów.

 

 1.  

.

 

 

 

PSO - MATEMATYKA

I. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA.

- PSO ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia.                                                                                                                                  - Wymagania edukacyjne uwzględniają zapisy z ,, Podstawy programowej kształcenia ogólnego " (Dz. U. nr 4, z dnia 15 stycznia 2009r. oraz Dz. U. nr 157 z dnia 31 sierpnia 2008r.) dotyczące kształcenia w gimnazjum i z programu do nauczania matematyki w gimnazjum ,, Matematyka z plusem" (praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Dobrowolskiej).

Zasady PSO są zgodne z zasadami WSO.                                                                                            

- Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce są zgodne z WSO.                                                                                                                                    - Stosuje się poziomy wymagań na ocenę: dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą i celującą.                                                                                                                      - Przy ocenach cząstkowych można stosować plusy (+) i minusy (-). 

 

II. UWAGI DOTYCZĄCE UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI PROBLEMAMI W UCZENIU SIĘ.

- Realizowane programy nauczania dostosowane są do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów orzeczeniem PPP. W związku z tym uczniowie ci są oceniani indywidualnie.                                                                                                                          

- Wyżej wymienieni uczniowie mogą być oceniani na zajęciach dodatkowych i wyrównawczych. Oceny te są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej.

 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OCENIANIA

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:

1. Prace klasowe - po każdym dziale.

2. Kartkówki - w zależności od potrzeb.

3. Odpowiedzi ustne - przynajmniej raz w semestrze.

4. Prace domowe - w zależności od potrzeb.

 

Ocenie podlegają także inne formy aktywności uczniów:

1. Praca na lekcji (indywidualna i praca w grupie).

2. Wykonywanie pomocy naukowych.

3. Inne, wskazane przez nauczyciela prace.

 

Narzędzia i formy pomiaru

1. Praca klasowa

- praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące jednego działu, trwająca 45 min,

- pod uwagę bierze się poprawność odpowiedzi, metodę rozwiązania, rezultat i podsumowanie rozwiązania, poprawność użytej terminologii.

2. Kartkówka

- praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca część materiału - w zależności od potrzeb, trwająca około 15 min, bez zapowiedzi,

- pod uwagę bierze się poprawność odpowiedzi, nie przewiduje się poprawiania otrzymanych ocen.

3. Odpowiedź ustna

- sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi, przynajmniej raz w semestrze, uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej trzy ostatnie jednostki tematyczne,

- ocenie podlega język przedmiotu, umiejętność wnioskowania, uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość rzeczową, formułowanie spostrzeżeń, wyrażania sądów, trafność doboru metod rozwiązania danego zagadnienia.

4. Praca domowa

- praca wykonywana w domu w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, oceniana przynajmniej raz w semestrze,

- na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, staranność, ocena może być podwyższona w zależności od sposobu rozwiązania, systematyczności.

5. Aktywność na lekcji

- udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na lekcji. Każdorazowo będzie oceniana przez nauczyciela za pomocą znaku ,,+".

 

Ustalenie oceny semestralnej i końcowej

1. Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i uzasadnia ją.

2. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów, według następującej kolejności:

- prace klasowe,

- odpowiedzi ustne,

- kartkówki, aktywność na lekcji, prace domowe.

3. Na ocenę semestralną i roczną składa się ocena poziomu wiedzy i umiejętności, nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4. O ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub koniec roku uczeń i rodzice są powiadamiani zgodnie z SSO.

5. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie oceny semestralnej i ocen cząstkowych w II semestrze.

6. Procedury odwoławcze zgodne z WSO.

 

IV. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW, CZYLI UMOWA NAUCZYCIEL - UCZEŃ, SPOSOBY POPRAWIANIA OCEN (przekazane i zapisane w zeszycie ucznia)

1. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt przedmiotowy i posiadać go na każdej lekcji.

2. Prace klasowe są obowiązkowe, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone powtórzeniem materiału i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

3. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie pisał pracy klasowej, powinien to uczynić w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadkach szczególnych (np. długa nieobecność) termin może być dłuższy - warunki należy uzgodnić z nauczycielem. Jeżeli uczeń w danym dniu był nieobecny tylko na pracy klasowej, ma obowiązek przynieść usprawiedliwienia następnego dnia. W przeciwnym razie jest to równoważne z nie zaliczeniem danej partii materiału bez możliwości poprawy.

4. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 14 dni od rozdania sprawdzonych prac, gdy otrzyma ocenę niedostateczną. Nauczyciel może umożliwić poprawienie innej oceny niż niedostateczna w sytuacji, którą uzna za uzasadnioną, w formie i terminie przez siebie ustalonym. Poprawę uczeń pisze tylko raz. Każdorazowa ocena wpisywana jest do dziennika.

5. Prace klasowe są gromadzone przez nauczyciela. Oceny są jawne. Ma do nich wgląd uczeń i jego rodzice. Na prośbę rodzica i ucznia oceny są motywowane ustnie przez nauczyciela.

6. Kartkówki obejmujące trzy ostatnie lekcje mogą być niezapowiedziane.

7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia i oddania prac klasowych w ciągu dwóch tygodni, kartkówek w ciągu jednego tygodnia.

8. Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić brak przygotowania do lekcji z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych, jednak musi to zrobić przed zajęciami i jest to odnotowane w dzienniku lekcyjnym (,,-"). Nieprzygotowanie rozumiane jest jako brak: pracy domowej, zeszytu, przyrządów geometrycznych lub podręcznika. Zebrane trzy minusy (,,-") = ocena niedostateczna.

9. Za brak pracy domowej nie zgłoszonej wcześniej, uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną.

10. Aktywność uczniów na lekcjach oceniana jest plusem (,,+"), zebrane pięć plusów (,,+") = ocena bardzo dobra.

11. Uczeń przyłapany na próbie ściągania ma zmniejszoną ocenę, a przy kolejnej próbie ściągania otrzymuje ocenę niedostateczną.

12. Proponowana ocena semestralna lub końcowo - roczna może ulec zmianie na wyższą lub niższą.

 

V. MOTYWOWANIE UCZNIÓW DO POSTĘPÓW W NAUCE

Nauczyciel:

- przedstawia jawne, jasne kryteria ocen,

- wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen,

- nagradza aktywność uczniów,

- często chwali uczniów,

- stawia przed uczniem zadania o różnym stopniu trudności,

- pozwala wykazać się uczniowi, zadając prace dodatkowe,

- stosuje na lekcji metody aktywizujące,

- zachęca uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznają siebie, określają swoje mocne i słabe strony.

 

VI. WSPOMAGANIE UCZNIÓW OSIĄGAJĄCYCH NIEZADAWALAJĄCE WYNIKI W NAUCE

Nauczyciel wspomaga poprzez:

- indywidualizację pracy z uczniem,

- proponowanie zadań dodatkowych,

- motywowanie ucznia do dalszej pracy nad sobą,

- uświadamianie potrzeb,

- proponowanie odpowiedniej literatury i różnych źródeł wiedzy,

- wskazywanie autorytetów,

- określanie mocnych i słabych stron pracy ucznia,

- motywowanie i zachęcanie ucznia do poprawy ocen.

 

VII. KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

VII. 1. Kryteria oceny wypowiedzi ustnych

Wypowiedzi ustne na zadany temat (w tym rozwiązanie zadań).

Stopień niedostateczny:

Odpowiedź, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

Stopień dopuszczający:

Podczas odpowiedzi możliwe są liczne błędy, zarówno w zakresie wiedzy merytorycznej, jak   i w sposobie jej prezentowania. Uczeń zna jednak treści większości definicji i twierdzeń oraz przy pomocy nauczyciela zasadniczo udziela odpowiedzi na postawione pytanie i stosuje podstawowe umiejętności w najprostszych zadaniach.

Stopień dostateczny:

Podczas odpowiedzi uczeń zna definicje i twierdzenia matematyczne i potrafi je zastosować w zadaniu. Odpowiedź odbywa się przy niewielkim ukierunkowaniu ze strony nauczyciela. Występują nieliczne błędy.

Stopień dobry:

Odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści i umiejętności oraz poprawna pod względem języka matematycznego. Dopuszczalne są jedynie nie liczne - drugorzędne z punktu widzenia tematu - błędy, jednak nie wyczerpuje zagadnienia.

 

Stopień bardzo dobry:

Odpowiedź bezbłędna pod względem pojęć, twierdzeń i ich zastosowania w bardzo trudnych zadaniach matematycznych. Swobodne operowanie pojęciami, twierdzeniami i dostrzeganie związków między nimi. Wyciągane są wnioski i wyszukiwane przyczyny.

Stopień celujący:

Odpowiedź wykazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto zawiera treści i umiejętności zaczerpnięte z literatury popularnonaukowej, oraz zawiera oryginalne przemyślenia i własne oceny ucznia. Wykazuje się też umiejętnym i swobodnym posługiwaniem się pojęciami matematycznymi.

VII.2. Kryteria oceny prac pisemnych

Za sprawdziany i testy uczeń otrzymuje następujące oceny:

0-30% pkt.                            -niedostateczny

31-50% pkt.                          - dopuszczający

51-75% pkt.                        - dostateczny

76-90% pkt.                          - dobry

91-100% pkt.                       - bardzo dobry

100% pkt.              - celujący i zadania dodatkowe

VIII. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

Ocena niedostateczna:

Uczeń nie opanował wymagań koniecznych. Wykazuje bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy i nie podejmuje prób rozwiązania zadania. Nie rozumie prostych poleceń nauczyciela. Nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi odtworzyć fragmentarycznej wiedzy. Działania nauczyciela w celu poprawy nie przyniosły żadnych efektów.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń opanował wymagania konieczne i zna treść większości definicji oraz twierdzeń. Rozwiązuje proste, typowe zadania przy pomocy nauczyciela. Prowadzi zeszyt, uważa na lekcjach. Stosuje podstawowe umiejętności. Jest nadzieja, że braki w wiadomościach i umiejętnościach może nadrobić.

Ocena dostateczna:

Uczeń opanował wymagania podstawowe programu. Samodzielnie rozwiązuje proste, typowe zadania i jest aktywny na lekcjach. Podejmuje próby wykonania zadań trudniejszych.

Ocena dobra:

Uczeń samodzielnie rozwiązuje bardziej skomplikowane zadania zawierające wymagania rozszerzające. Potrafi korzystać z różnych, podanych przez nauczyciela źródeł informacji, myśli przyczynowo - skutkowo. Rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe o wyższej skali trudności, zdarzają mu się jednak pomyłki.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń rozwiązuje wszystkie zadania z poziomu wymagań dopełniających i samodzielnie rozwiązuje zadania dodatkowe. Sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji. Łączy wiedzę z różnych przedmiotów, chętnie podejmuje się prac dodatkowych, oraz próbuje swoich sił w konkursach.

Ocena celująca:

Uczeń opanował wiedzę (może to być jakiś dział z matematyki) z zakresu wymagań wykraczających. Jego dodatkowa wiedza jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Jest aktywny na lekcjach. Chętnie przedstawia swoje oryginalne rozwiązania pewnych problemów. Bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy. W myśleniu matematycznym wykorzystuje wiedzę z innych pokrewnych przedmiotów. Potrafi samodzielnie formułować pytania i analizować oraz rozwiązywać problemy matematyczne.

 

UWAGA!!! Szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności z matematyki określonych w podstawie programowej, w rozbiciu na poszczególne oceny z przedmiotu dostępny jest u nauczyciela przedmiotu.

 

PSO - GEOGRAFIA

Co podlega ocenianiu z geografii.

Zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego:

I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej.

Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map, fotografii,

rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych.

II. Identyfikowanie związków i zależności oraz wyjaśnianie zjawisk i procesów.

Uczeń posługuje się podstawowym słownictwem geograficznym w toku opisywania oraz wyjaśniania

zjawisk i procesów zachodzących w środowisku geograficznym; identyfikuje związki i zależności w

środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu społecznym w różnych skalach przestrzennych (lokalnej,

regionalnej, krajowej, globalnej); rozumie wzajemne relacje przyroda - człowiek; wyjaśnia zróżnicowanie

przestrzenne warunków środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi.

III. Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce.

Uczeń wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego

świata i swojego w nim miejsca; stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym,

m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska.

 

IV. Kształtowanie postaw.

Uczeń rozwija w sobie: ciekawość świata poprzez zainteresowanie własnym regionem, Polską, Europą

i światem; świadomość wartości i poczucie odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze i kulturowe

własnego regionu i Polski; patriotyzm i poczucie tożsamości (lokalnej, regionalnej, narodowej) przy

jednoczesnym poszanowaniu innych narodów i społeczności – ich systemów wartości i sposobów życia.

 

2. Wymagania edukacyjne.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej i nie spełnia wymagań koniecznych przewidzianych w planie wynikowym, co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności,
 • nie pracuje podczas lekcji, jest do niej nieprzygotowany (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika i atlasu),
 • nie odrabia prac domowych,
 • nie potrafi odczytać z mapy podstawowych informacji,
 • nie wskazuje na mapie głównych obiektów geograficznych (kontynenty, oceany, morza,
  łańcuchy górskie, rzeki…).

 

Aby uzyskać ocenę dopuszczającą uczeń:

 • wskazuje położenie głównych obiektów geograficznych na mapie świata i Polski,
 • podaje przykłady obrazujące zróżnicowanie środowiska przyrodniczego,
 • podaje przykłady wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze,
 • dostrzega i nazywa podstawowe zjawiska zachodzące w przyrodzie,
 • wskazuje podstawowe zależności między zjawiskami,
 • odczytuje podstawowe informacje z map tematycznych.
 •  

Aby uzyskać ocenę dostateczną uczeń:

 • rozumie podstawowe procesy zachodzące w atmosferze, hydrosferze i litosferze,
 • przeprowadzi proste doświadczenie,
 • poda proste przykłady związków przyczynowo-skutkowych,
 • wykona wykres na podstawie danych liczbowych,
 • odczyta informacje z map tematycznych.

 

Aby uzyskać ocenę dobrą uczeń:

 • dostrzega, nazywa i wyjaśnia związki przyczynowo-skutkowe,
 • dostrzega i opisuje zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Ziemi,
 • odczytuje główne cechy klimatu z wykresów lub tabel,
 • sprawnie posługuje się współrzędnymi geograficznymi,
 • wyciąga wnioski na podstawie danych statystycznych,
 • omawia znaczenie różnych działów gospodarki,
 • omawia zróżnicowanie przestrzenne problemów społecznych i gospodarczych.

 

Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • samodzielnie planuje i przeprowadza obserwacje meteorologiczne i astronomiczne,
 • wykazuje biegłą znajomość mapy fizycznej świata,
 • potrafi scharakteryzować środowisko przyrodnicze danego obszaru na podstawie map i innych źródeł,
 • ocenia wpływ człowieka na środowisko,
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania środowiska przyrodniczego,
 • porównuje cechy społeczno-gospodarcze regionów na podstawie danych statystycznych i map,
 • potrafi przewidzieć przebieg zjawiska w najbliższej przyszłości na podstawie analizy dynamiki zjawiska.

 

Aby uzyskać ocenę celującą uczeń:

 • uczestniczy i uzyskuje pozytywny wynik w konkursie przedmiotowym i konkursach geograficznych,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji geograficznej, w tym z: roczników statystycznych, magazynów popularno-naukowych, książek, prasy, radia, telewizji, encyklopedii, słowników geograficznych, Internetu oraz potrafi analizować wykresy i diagramy,
 • potrafi selekcjonować i krytycznie oceniać zgromadzone wiadomości, redagować komunikaty ustne i pisemne,
 • potrafi dyskutować w grupie o odmiennych poglądach i przekonaniach.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

FORMY

 

 

METODY

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

KRYTERIA OCENIANIA

Prace pisemne

 

- sprawdziany, testy (zapowiedziane z dwutygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową)

- prace domowe

- kartkówki (bez zapowiedzi, nie więcej niż 3 ostatnie tematy)

 

po opracowanym dziale tematycznym

 

 

 

 

} w miarę               potrzeb

suma punktów przeliczana na

5-stopniową skalę ocen wg zasady:

  90% - 100% - bardzo dobry

  75% - 89% - dobry

  55% - 74% - dostateczny

  36% - 54% - dopuszczający

    0% - 35% - niedostateczny,

w celu uzyskania oceny celującej uczeń rozwiązuje zadania dodatkowe,

 

przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają:

- poziom merytoryczny (umiejętność doboru i zakres treści, wyjaśnianie zjawisk i procesów, poprawne stosowanie nazw i terminów geograficznych),

- poprawność stylistyczna, kultura wypowiedzi,

- samodzielność wykonanej pracy, dokładność wykonanych rysunków, wykresów, map,

- twórczość i kreatywność w działaniu,

- forma prezentowania wyników swojej pracy

Wypowiedzi ustne

 

- odpowiedzi ustne z zakresu 3 ostatnich tematów

- dyskusje, rozmowy

- porównywanie

- wnioskowanie

- prezentacja

- krótkie odpowiedzi w toku lekcji

 

 

 

sprawdzanie bieżące

Działania praktyczne

- doświadczenia, projekty

- prace graficzne (tabele, wykresy, rysunki, schematy...)

- obserwacje meteorologiczne

- posługiwanie się różnymi źródłami informacji

- praca z mapą

 

 

sprawdzanie bieżące po wykonaniu zadań

Postawy

(aktywność ucznia)

- praca samodzielna

- praca w grupie

- koncentracja i zaangażowanie

- przygotowanie do lekcji

- staranność w wykonywaniu działań

- udział w konkursach i działalność twórcza

 

 

 

 

obserwacja bieżąca

Zbieramy punkty („+” lub „-”):

- 3 plusy otrzymane przez ucznia to ocena bardzo dobra (np. aktywność w czasie uczenia się, przy rozwiązywaniu zadań),

- 3 otrzymane minusy to ocena niedostateczna (np. trzykrotny brak pisemnego zadania domowego).

 

Ponadto:

- uczeń punktualne przychodzi na lekcje, a jeżeli spóźni się, to ma obowiązek podejść do nauczyciela prowadzącego zajęcia, przeprosić

 i zwięźle wyjaśnić powód spóźnienia,

- uczeń jest zobowiązany do przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i nauczyciela, w szczególności do zachowania dyscypliny oraz szanowania prawa innych do zdobywania wiedzy,

- uczeń jest przygotowany do każdej lekcji, tzn. posiada wiedzę z trzech ostatnich tematów, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową,

- uczeń ma obowiązek rzetelnie przygotować się do pracy pisemnej zapowiedzianej wcześniej i odnotowanej w dzienniku lekcyjnym - z zakresu wiadomości i umiejętności, który ma obejmować,

- uczeń ma obowiązek powtórzyć partię materiału z klas niższych, o powtórzenie której prosił nauczyciel,

- przy jednej godzinie zajęć tygodniowo uczeń może być nieprzygotowany raz w semestrze, przy dwóch godzinach zajęć w tygodniu, uczeń może być nieprzygotowany dwa razy w semestrze,

- nieprzygotowanie powinno być zgłoszone nauczycielowi na początku lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych),

- uczniom klas pierwszych w okresie adaptacji (3 pierwsze tygodnie września) nie wstawia się ocen niedostatecznych,

- uczeń nieobecny do 5 dni (nieobecność usprawiedliwiona) może być nieprzygotowany do lekcji dwa kolejne dni, przy dłuższych nieobecnościach uczeń ustala z nauczycielem termin nadrobienia zaległości,

- jednodniowe zawody sportowe i inne wyjścia lub imprezy klasowe nie zwalniają ucznia od przygotowania do lekcji w dniu następnym,

- uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go zaliczyć w terminie dwóch tygodni od oddania prac lub momentu powrotu do szkoły - zaliczenie odbywa się w terminie i formie ustalonej z nauczycielem,

- nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia i omówienia wyników pisemnych prac kontrolnych w ciągu 2 tygodni,

- nauczyciel udostępnia uczniowi do wglądu sprawdziany oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania,

- uczeń ma prawo do poprawy sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni od oddania prac, termin i formę poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem,

- za celowy brak pracy na lekcji uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną,

- za szczególne osiągnięcia na lekcji, błyskotliwe pomysły, współpracę w grupie, pomoc kolegom w nauce uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą lub celującą,

- nauczyciel, w sytuacji, gdy uczeń przeszkadza na lekcji sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy (tzn. nie uważa na lekcji, rozmawia itp.), ma obowiązek:

ustnie upomnieć ucznia,

wpisać uwagę do zeszytu uwag lub zeszytu przedmiotowego,

- w przypadku uczniów  o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel dostosowuje wymagania do  indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając zalecenia PPP,

 

4. Zasady wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.

 

Na 3 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego niedostatecznej śródrocznej ocenie i zaznacza ją ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

Na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej dla niego rocznej ocenie i zaznacza ją ołówkiem w dzienniku lekcyjnym.

Przy ustalaniu oceny śródrocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności wg następującej kolejności:

sprawdziany wiadomości i umiejętności,

kartkówki i odpowiedzi ustne,

aktywność na zajęciach lekcyjnych,

aktywność pozalekcyjna,

prace domowe.

Ocena roczna wystawiana jest wg takich samych kryteriów jak ocena śródroczna, przy czym bierze się pod uwagę ocenę śródroczną.

Uczeń ma prawo do uzyskania wyższej oceny śródrocznej i rocznej gdy:

oceny z co najmniej części prac pisemnych (sprawdzianów) są ocenami z poziomu, o który  ubiega się uczeń,

sprawdziany wiadomości i umiejętności są zaliczone i poprawione w terminie określonym
w punkcie 3 PSO,

nadrobi zaległości i spełni wymagania na wyższą ocenę określone w załączniku.

Uczeń może nie być klasyfikowany z geografii, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

 

5. Sposoby informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce:

 

Nauczyciel - uczeń.

Nauczyciel przekazuje uczniowi do każdej wystawionej oceny informację zwrotną,  która informuje ucznia o tym, co zrobił dobrze, co i w jaki sposób powinien jeszcze poprawić oraz jak dalej ma pracować.

Pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju.

Motywuje do dalszej pracy.

Uczeń ma możliwość otrzymywania dodatkowych wyjaśnień i uzasadnień do wystawionej oceny.

Nauczyciel - rodzice.

Informacje o aktualnym stanie rozwoju i postępach w nauce oraz  o trudnościach i uzdolnieniach ucznia, a także wskazówki do pracy z uczniem nauczyciel przekazuje rodzicom podczas:

 • zebrań ogólnoszkolnych,
 • zebrań klasowych,
 • „dnia otwartego szkoły”,
 • rozmów indywidualnych,
  jak również przez:

wpis uwag nauczyciela w zeszyt przedmiotowy,

ew. rozmowy telefoniczne,

możliwość wglądu u nauczyciela w prace pisemne ucznia.

 

6. Motywowanie uczniów do postępów w nauce:
Aby zmotywować ucznia do pracy nauczyciel:

przedstawia jawne, jasne kryteria ocen,

wyjaśnia uczniom zasady poprawiania ocen,

nagradza twórczość i kreatywność uczniów,

często chwali uczniów,

stawia przed uczniem zadania o różnym stopniu trudności,

pozwala wykazać się uczniowi, umożliwiając mu wykonanie pracy dodatkowej,

stosuje na lekcjach metody aktywizujące i odpowiednie pomoce dydaktyczne,

zachęca uczniów do samooceny, w wyniku której lepiej poznają siebie, określają swoje możliwości i definiują obszary wymagające rozwoju,

dostrzega nawet najmniejsze osiągnięcia ucznia.

 

7. Wspomaganie uczniów osiągających niezadowalające wyniki w nauce.
Nauczyciel wspomaga poprzez:

 • indywidualizację pracy z uczniem,
 • proponowanie zadań dodatkowych (repetytoria),
 • motywowanie ucznia do dalszej pracy nad sobą,
 • uświadamianie potrzeb,
 • proponowanie odpowiednich źródeł wiedzy,
 • wskazywanie autorytetów,
 • organizację pomocy koleżeńskiej,
 • określanie mocnych i słabych stron pracy ucznia,
 • motywowanie i zachęcanie ucznia do poprawy oceny,
 • zachęcanie ucznia do udziału w zajęciach dodatkowych.

 

 PSO  -  ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

– zasady bieżącego oceniania uczniów,

– warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej,

– zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego,

– warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,

– sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce,

– przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

– aktywność na lekcjach,

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,

– zadania dodatkowe,

– odpowiedzi ustne,

– testy, sprawdziany,

– zadania domowe,

– przygotowanie uczniów do zajęć.

 

Zasady oceniania:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia jeden raz nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu;

– za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje minusa

– za niezgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z dwutygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni;

– czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

100% + zad. dodatkowe                    ocena celująca

100% – 91%                                         ocena bardzo dobra

90% – 76%                                           ocena dobra

75% – 51%                                           ocena dostateczna

50% – 31%                                           ocena dopuszczająca

mniej niż 30%                                      ocena niedostateczna.

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie;

– przy realizacji zadań oceniane będą:

 • przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,
 • umiejętność zarządzania informacją,
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
 • przestrzeganie praw i zasad współżycia,
 • umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując

 i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

 • – uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
 • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 • podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 • wykonanie pomocy do pracowni,
 • inne,

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

 • zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
 • wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 • niszczy prace kolegów,
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,
 • inne,

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

 • „bdb” za +, +, +, +
 • „db” za +, +, +, –
 • „dst” za +, +, –, –
 • „dps” za +, –, –, –
 • „nast” za –, –, –, –

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe

 i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

 • wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
 • możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
 • konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
 • branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
 • możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
 • podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
 • obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
 • możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

– twórczo rozwija własne uzdolnienia

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

– stosuje rozwiązania nietypowe

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

– ambitnie realizuje zadania indywidualne

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– bierze udział w konkursach przedmiotowych

 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– zna i stosuje zasady bhp

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

 

Ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– nie potrafi organizować pracy

– jest niesamodzielny

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– nie prowadzi dokumentacji

 

                Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.

 

PSO - RELIGIA

Podstawa prawna

 

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania
 • Statut Szkoły
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
 • Konferencja Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

 

Postanowienia ogólne:

 • ocenianie polega na rozpoznaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
 • ma ono na celu: bieżącą informację o stopniu opanowania treści nauczania; motywowanie ucznia do efektywniejszej pracy; korygowanie błędów; dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów informacji o ich osiągnięciach, postępach i trudnościach w nauce; rozwijanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

 

Strategia oceniania:

 • Pomoc uczniowi w zdobywaniu wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania
 • Ustalenie kategorii celów i odpowiadających im poziomów wymagań
 • Wspieranie ucznia przez rozpoznawanie odpowiedniego poziomu wymagań oraz wskazanie możliwości opanowania kolejnego , wyższego poziomu.

 

     Elementy wchodzące w zakres oceny z religii :

 • Ilość i jakość prezentowanych wiadomości
 • Zainteresowanie przedmiotem
 • Stosunek do przedmiotu
 • Pilność i systematyczność
 • Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu
 • postawa

 

    Sposoby oceniania :

 • Ocenie podlegają umiejętności i wiedza określona programem nauczania
 • W ciągu jednego semestru wystawia się uczniowi co najmniej trzy oceny cząstkowe
 • Ocenianie odbywa się w stopniach szkolnych w skali od 1do 6
 • Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców
 • Pisemna praca klasowa ( sprawdzian 1 godzinny )musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem
 • Każdą pracę klasową napisaną na ocenę niedostateczną uczeń ma obowiązek poprawić w terminie dwutygodniowym od momentu oddania pracy klasowej
 • W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie całogodzinnym ma on obowiązek zaliczyć sprawdzian w ciągu dwóch tygodni od terminu jego przeprowadzenia lub powrotu ucznia do szkoły
 • Uczeń ma prawo w ciągu semestru zgłosić dwa razy nieprzygotowanie
 • Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności na lekcji
 • Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są indywidualnie wg odrębnych zasad zalecanych przez PPP.

 

        Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych :

 • Pisemne prace klasowe
 • Odpowiedzi ustne
 • Prace domowe
 • Indywidualne pisemne prace na lekcji
 • Kartkówki
 • Praca w grupach
 • Aktywność na lekcji
 • Przygotowanie do lekcji – zeszyt ,podręcznik
 • Korzystanie z Pisma Świętego, podręcznika i innych pomocy katechetycznych
 • Ocena ze znajomości podstawowych prawd wiary – Mały Katechizm
 • Praca projektowa
 • Prowadzenie zeszytu przedmiotowego – sprawdzanie na ocenę raz w semestrze
 • Aktywność poza lekcją religii

 

Wymagania edukacyjne:

        Na początku każdego roku uczniowie i ich rodzice  zostaną poinformowani o wymaganiach edukacyjnych; o sposobach sprawdzania    osiągnięć edukacyjnych. Tekst PSO będzie dostępny na stronie internetowej szkoły.

       Oceny będą wpisywane do dziennika na bieżąco z zaznaczeniem obszaru aktywności ucznia

      W razie potrzeby zarówno nauczyciel jak i rodzice (opiekunowie prawni) mają  prawo do rozmowy na temat postępów ucznia.

Przy ocenianiu należy wziąć pod uwagę: indywidualne zdolności ucznia (uwzględnić zalecenia poradni psych. pedagog.); wiadomości i umiejętności a zwłaszcza  wielkość wysiłku włożonego w naukę oraz szacunek do wartości religijnych.

 

Kryteria oceniania:

1. Wiadomości i umiejętności określone podstawą programową:

 • Poprawne stosowanie podstawowych pojęć religijnych.
 • Rozumienie znaczenia poznawanych zagadnień i stosowanie ich w sytuacjach praktycznych.
 • Właściwe rozpoznawanie i definiowanie problemu.
 • Analizowanie wszystkich aspektów zagadnienia, zaplanowanie rozwiązania.
 • Uzasadnienie i prezentacja wybranego rozwiązania.
 • Stopień łączenia elementów wiedzy z życiem.

 

2. Aktywność na katechezie:

 • Samodyscyplina.
 • Inwencja twórcza.
 • Zainteresowanie tematem katechezy, pilność.
 • Inicjatywa (własne propozycje, pytania).
 • Udzielanie pomocy innym uczniom.
 • Współpraca w zespole.

 

3. Przygotowanie do lekcji, prowadzenie zeszytu:

 • Posiadanie podstawowego wyposażenia ucznia – zeszyt, podręcznik, przybory do pisania
 • Odrabianie zadań domowych.
 • Posiadanie niezbędnych materiałów pomocniczych.
 • Prowadzenie zeszytu (poprawność językowa, estetyka, systematyczność prowadzenia)

 

4. Praca domowa:

 • Stopień rozumienia zadania.
 • Poprawność merytoryczna wykonanych zadań.
 • Samodzielność w wykonaniu zadań.

 

5. Aktywność pozalekcyjna, dodatkowa:

 • Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Wykonywanie dodatkowych prac w czasie pozaszkolnym (wykonywanie pomocy

     dydaktycznych, realizacja projektów szkolnych, udział w życiu parafii).

 • Podejmowanie działań wynikających z głównego celu katechezy szkolnej.

 

 

 WYMAGANIA DOTYCZACE POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z UWZGLĘDNIENIEM WIEDZY UMIEJĘTNOŚCI, PRZEJAWÓW ZASTOSOWANIA ICH W ŻYCIU :

OCENA CELUJĄCA:

Uczeń:

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności wynikający z podstawy programowej.
 • Interesuje się problematyką religijną.
 • Analizuje i poprawnie interpretuje omawiane zagadnienia.
 • Biegle i samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 
 • problemów  praktycznych.
 • Pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji.
 • Wykazuje inwencję twórczą (ma własne pomysły i rozwiązania).
 • Rozwija własne uzdolnienia.
 • Wykonuje zadania dodatkowe.
 • Pomaga innym.
 • Wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem i pracowitością.
 • Wzorowo prowadzi zeszyt.
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • Wykazał się wiedzą i umiejętnościami w pełnym zakresie.
 • Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.
 • Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne.
 • Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 • Pracuje systematycznie z zaangażowaniem na każdej lekcji.
 • Charakteryzuje się sumiennością, samodyscypliną i znaczącymi postępami w nauce.
 • Poprawnie wykonuje prace domowe.
 • Posiada biegła znajomość „Małego Katechizmu”
 • Posiada podręcznik i uzupełniony zeszyt

OCENA DOBRA:

Uczeń:

 • Opanował wiedzę i umiejętności umiarkowanie trudne.
 • Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
 • Posiada dobrą znajomość „Małego Katechizmu”.
 • Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności.
 • Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany.
 • Odpowiada na pytania nauczyciela.
 • Wykazuje się sumiennością i samodyscypliną.

OCENA DOSTATECZNA:

Uczeń:

 • Opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym.
 • Potrafi zastosować zdobyte wiadomości w sytuacjach typowych według poznanego wzorca.
 • Rozwiązuje zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
 • Pracuje w miarę systematycznie.
 • Stara się włączać w tok lekcji.
 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary.
 • Nie rozwiązuje zadań problemowych.
 • Wykazuje braki w pracach domowych.
 • Prowadzi zeszyt z notatkami lekcji.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Uczeń:

 • Wykazał się znajomością niezbędnych treści z podstawy programowej.
 • Wykonuje z pomocą nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu  trudności.
 • Nie pracuje systematycznie, słucha i nie przeszkadza.
 • Nie włącza się aktywnie w przebieg lekcji.
 • Posiada zeszyt przedmiotowy.
 • Wymaga kontroli nauczyciela.
 • Nie zawsze wykonuje pracę domową.

OCENA NIEDOSTATECZNA:

Uczeń:

 • Nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowym.
 • Nie zna podstawowych modlitw.
 • Nie posiada zeszytu lub notorycznie nie przynosi go na lekcje.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
 • Nie wykazuje woli współpracy z nauczycielem.

 

Zasady oceniania ucznia o obniżonych możliwościach edukacyjnych:

 • Dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia.
 • Wydłużenie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania.
 • Wydłużenie czasu na nauczenie się partii materiału lub rozłożenie na mniejsze części.
 • Branie pod uwagę wyłącznie poprawności merytorycznej wykonanego zadania.
 • Konieczność odczytania na głos poleceń otrzymanych przez innych uczniów tylko w formie pisemnej.
 • Możliwość ( za zgodą ucznia )zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną.
 • Podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej liczby prostych pytań zamiast jednego złożonego.
 • Wykonywanie pracy pod kierunkiem nauczyciela.
 • Sprawdzian pisemny oceniany według obniżonych kryteriów.
 • Obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego.
 • Uczeń może pisać drukowanymi literami.

 

PSO -  INFORMATYKA

Przedmiotem oceny są:

 • wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości;
 • wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania informatyki oraz wymagań programu nauczania;
 • wysiłek wkładany przez ucznia;
 • aktywność i systematyczność.

 

 Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania

Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego z informatyki na poziomie gimnazjum nauczyciel ma tak ukierunkować młodego człowieka, aby ten umiejętnie poruszał się w gąszczu informacji, stosował różne multimedialne źródła informacji i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów oraz dostrzegał i korzystał z wartościowych źródeł unikając zagrożeń związanych z rozwojem komputeryzacji.

 

 • zmobilizowanie do aktywności poznawczej;
 • wdrażanie do systematyczności;
 • dostrzeżenie postępów i odpowiednie ukierunkowanie;
 • wskazanie ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach;
 • kształcenie umiejętności samooceny.
 •  

Ocenie podlegają:

 1. Praca na lekcji:
 • ćwiczenia praktyczne;
 • odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);
 • prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
 • aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
 • współpraca w grupie;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.

 

 1.  Sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności.
 2.  Kartkówki.
 3. Prace domowe.
 4. Prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje
 5. Wykonane prace dodatkowe.
 6. Udział w konkursach, olimpiadach

W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za brak zaliczenia danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie jednego tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.

Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny:

 • posługiwanie się pojęciami, narzędziami oraz prawidłową terminologią informatyczną;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym;
 • efektywna praca z poznanymi programami komputerowymi służąca osiąganiu przewidzianych rezultatów;
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz dobór skutecznych metod;
 • zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych;
 • aktywność i systematyczność.

 

III.Kryteria i sposoby oceniania

Stopień celujący                   -              6

Stopień bardzo dobry        -               5

Stopień dobry                      -               4

Stopień dostateczny           -               3

Stopień dopuszczający       -               2

Stopień niedostateczny      -               1

 

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 • wyróżnia się wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania przedmiotu obowiązującymi w danej klasie,
 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • zdobytą wiedzę stosuje w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • samodzielnie i twórczo dobiera stosowne rozwiązanie w nowych, nietypowych sytuacjach problemowych,
 • bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
 • chętnie podejmuje prace dodatkowe, służy pomocą innym, pomaga w pracach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem pracowni.

 

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu obowiązującego w danej klasie,
 • potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
 • samodzielnie stosuje właściwe algorytmy dla rozwiązania danych problemów i przewiduje ich następstwa,
 • wie, jak poprawić ewentualne błędy,
 • sprawnie posługuje się poznanymi programami użytkowymi.

 

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze opanował wiadomości określone programem nauczania,
 • korzystając ze wskazówek nauczyciela rozwiązuje zadania i problemy,
 • potrafi samodzielnie projektować algorytmy rozwiązań,
 • zna podstawowe pojęcia i właściwą terminologię z przedmiotu,
 • czasem popełnia błędy, ale potrafi je wskazać i poprawić.

 

 1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • opanował podstawowe treści programowe określone programem nauczania danej klasy,
 • posiadł umiejętności typowe i wykonuje zadania o średnim stopniu trudności,
 • umie opisać przebieg wykonania zadania i rozumie sens jego rozwiązania,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi programami użytkowymi i wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności,
 •  
 • Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • niewystarczająco opanował wiadomości określone programem nauczania w danej klasie,
 • rozumie pojęcia informatyczne,
 • ma trudności z obsługą systemu operacyjnego i podstawowych programów użytkowych,
 • stosuje posiadane wiadomości tylko z pomocą nauczyciela,
 • ma trudności z zastosowaniem swojej wiedzy w praktyce.

 

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy,
 • braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają kontynuację dalszej nauki z zakresu przedmiotu,
 • nie potrafi wykonać zadań o podstawowym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

 

VI.  Ustalanie oceny semestralnej i końcowej

 • Ocena końcowa (semestralna, roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 • Ocena semestralna lub końcowa może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden stopień wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągał sukcesy w konkursach informatycznych.
 • Na koniec semestru/roku szkolnego nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 • Uczniowie, którzy w semestrze mają ponad 50% godzin nieobecności, nie będą klasyfikowani.

 

VII. Nieprzygotowanie się ucznia do zajęć lekcyjnych.

Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana.

Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.

Osoby, które były nieobecne na lekcjach dłużej niż tydzień mają automatycznie usprawiedliwione nieprzygotowanie.

 

Postanowienia końcowe

 1. O zasadach przedmiotowego systemu oceniania uczniowie informowani są na pierwszych zajęciach lekcyjnych.
 2. Na zajęciach obowiązuje zawarty w danym roku szkolnym kontrakt z uczniami, w którym szczegółowo określony jest sposób oceniania oraz zagadnienia dotyczące obowiązków ucznia i nauczyciela związanych z przedmiotem.

 

KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Kontrakt z uczniami jest ustalany na pierwszych zajęciach lekcyjnych z przedmiotu i uwzględnia Przedmiotowy System Oceniania oraz obowiązki ucznia i nauczyciela związane z przedmiotem informatyka w danym roku szkolnym.
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.
 3. Ocenianie uczniów zgodne jest z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Przedmiotowym Systemem Oceniania.
 4. Oceny są jawne i na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.

Ocenie podlegają:

 • praca na lekcji:
 • ćwiczenia praktyczne;
 • odpowiedzi ustne (znajomość danych zagadnień, posługiwanie się terminami i pojęciami informatycznymi);
 • prezentowanie samodzielnie opracowanych zagadnień;
 • aktywność, systematyczność oraz jakość pracy;
 • współpraca w grupie;
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa i właściwej organizacji pracy oraz higieny na stanowisku komputerowym.
 • sprawdziany i testy wiadomości i umiejętności,
 • kartkówki,
 • prace domowe,
 • prace podejmowane z własnej inicjatywy na przykład: referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.,
 • wykonane prace dodatkowe,
 • udział w konkursach, olimpiadach.
 1. Sprawdziany z zakresu danego działu programowego są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany z szerszego zakresu są zapowiadane co najmniej 2 tygodnie wcześniej.
 2. W przypadku nieobecności na sprawdzianie, uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdzianu w terminie nieprzekraczającym dwa tygodnie od momentu przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia, iż uczeń unika zajęć (wagaruje) nauczyciel może wstawić za nie zaliczenie danego działu programowego ocenę niedostateczną. Uczeń ma jednokrotną możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem.
 3. Kartkówki lub sprawdziany umiejętności w formie praktycznej z ostatnich trzech lekcji nie są zapowiadane.
 4. Sprawdziany umiejętności w postaci elektronicznej są sprawdzane w obecności ucznia.
 5. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę niedostateczną z pracy klasowej. Poprawkowy sprawdzian należy napisać w terminie jednego tygodnia od otrzymania sprawdzonej pracy. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawienie oceny innej niż niedostateczna.
 6. Każdy uczeń może wykonywać prace dodatkowe (referaty, prezentacje, plansze poglądowe, instrukcje itp.), które podlegają ocenie.

Oceny ustala się w stopniach według tradycyjnej skali:

Stopień celujący                   -              6

Stopień bardzo dobry        -               5

Stopień dobry                      -               4

Stopień dostateczny           -               3

Stopień dopuszczający       -               2

Stopień niedostateczny      -               1

Kryteria na poszczególne oceny zawarte są w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

U uczniów ze szczególnymi trudnościami w przyswajaniu wiadomości i opanowywaniu umiejętności praktycznych z przedmiotu obniża się poziom wymagań stosownie do jego możliwości.

 

 

PSO – WYCHOWANIE  FIZYCZNE

Z uwagi na specyfikę przedmiotu i znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka, na ocenę z wychowania fizycznego gównie ma wpływ świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży w podnoszeniu i utrzymywaniu sprawności fizycznej, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego.
Zdrowie jest najcenniejszym dobrem dla człowieka, a nasze zachowanie i nawyki w ponad 50% mają wpływ na utrzymanie zdrowia.
Wyrabiając w naszych wychowankach trwałe nawyki aktywności ruchowej i higieny, zdrowego odżywiania i unikania nałogów, mamy świadomość, że przygotowujemy ich do pełnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Ważnym elementem ustalenia kryteriów oceniania, była dbałość o stworzenia systemu zrozumiałego, jasnego, w którym uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje.

Szkolnemu wychowaniu fizycznemu przyświecają trzy podstawowe cele:

1. Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży na temat sprawnościowych, zdrowotnych, zawodowych, społecznych, kulturowych i etycznych walorów aktywności ruchowej.
2. Podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej, powiększenie potencjału zdrowotnego oraz rozpowszechnienie zdrowego stylu życia.
3. Zahamowanie negatywnych tendencji, a następnie zmniejszenie rozmiarów i intensywności występowania zjawisk patologii wśród dzieci i młodzieży.

Cele oceniania

1. Monitorowanie sprawności i aktywności fizycznej ucznia, postępu i jego specjalnych uzdolnień.
2. Informacja o efektywności procesu kształcenia.
3. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Obszary oceniania

1. Systematyczność w usprawnianiu (wdrożenie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym).
2. Aktywność(wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się).
3. Poziom umiejętności ruchowych (wdrożenie ucznia do kształtowania i doskonalenia umiejętności z różnych form aktywności ruchowej).
4. Działalność pozalekcyjna


Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych obszarów

1.Systematyczność w usprawnianiu

W obszarze systematyczności ocena wystawiana jest za aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć (kompletny strój sportowy-oceniany na każdej lekcji) , spóźnienia. Ocena wystawiana jest po każdorazowym odbyciu - czynnym udziale w 10 blokach lekcyjnych (10 x 2 jednostki lekcyjne).

(5) ocena bardzo dobra – udział w 9-10 blokach lekcyjnych
(4) ocena dobra – udział w 7-8 blokach lekcyjnych
(3) ocena dostateczna -udział w 5-6 blokach lekcyjnych
(2) ocena dopuszczająca – udział w mniej niż 5 blokach lekcyjnych

Trzy spóźnienia ( w 10 blokach lekcyjnych) obniżają ocenę o jeden stopień.

-uczniowie i uczennice będący na lekcji ale posiadający krótkotrwałe zwolnienie lekarskie ( zl ), zwolnienie od rodzica ( zr), nie ćwiczący z powodu braku stroju ( np) nie biorą czynnego udziału w lekcji, oczywiście dotyczy to również nieobecnych na lekcji (nb- chyba , że reprezentują oni w tym czasie nasze Gimnazjum w jakiejkolwiek formie-zawody, wymiany, olimpiady itp.).
- nieobecności ucznia, opuszczającego szkołę bez zwolnienia u wychowawcy lub dyrektora traktowane są jak ucieczka.
- dopuszczalne są dwa nie przygotowania ucznia do lekcji w semestrze, za trzeci i kolejny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( 1).
- uczniowie , którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie traktowani są, jak gdyby byli obecni.
- uczeń posiadający zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 5 bloków lekcyjnych, nie otrzymuje oceny za systematyczność w usprawnianiu.

2.Aktywność

W obszarze aktywności uczniowie zdobywają plusy i minusy na bieżąco w czasie lekcji.

Uczeń otrzymuje za pięć plusów ocenę bardzo dobrą (5)

Plusy stawiane są za:


-stosunek ucznia do przedmiotu, współćwiczącego, przeciwnika, sędziego, nauczyciela
-pomoc przy organizacji lekcji
-inwencję twórcza ucznia
-wykonanie gazetki o tematyce sportowej lub promującej zdrowy styl życia
-przestrzeganie zasad higieny osobistej
-udział w zawodach wewnątrzszkolnych
-pełnienie roli sędziego w zawodach między klasowych lub wewnątrz szkolnych
-pomoc przy organizowaniu zawodów , imprezo o charakterze rekreacyjno- sportowo-zdrowotnym
-zdyscyplinowanie
-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych i w trakcie wykonywania ćwiczeń
-wiedzę teoretyczną z zakresu gimnastyki, lekkiej atletyki, gier zespołowych
-wiedzę na temat promocji zdrowia
-wykonywanie zadań na maksimum swoich możliwości
-przeprowadzenie rozgrzewki, gry lub zabawy
-przestrzeganie zasad fair-play
-pomoc uczniom mniej sprawnym przy wykonywaniu zadań
-znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego
-szczególną aktywność na lekcji
-prowadzenie dzienniczka własnych wyników
-wykonywanie innych zadań na rzecz kultury fizycznej i promocji zdrowia

Uczeń otrzymuje za trzy minusy ocenę niedostateczną (1)

Minusy stawiane są za:


-powtarzające się zachowanie uznane przez nauczyciela za naganne, negatywne, rażące lub wulgarne
-nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa
-umyślne stwarzanie zagrożenia innym uczniom
-brak aktywności na lekcji
-niekompletny strój
-nie wykonywanie poleceń nauczyciela
-żucie gumy
-nie upięte włosy
-nie zdjętą biżuterię : kolczyki , wisiorki, pierścionki i inne

3.Poziom umiejętności ruchowych

W obszarze tym, w trakcie całego semestru/roku szkolnego, oceniane są umiejętności ucznia z różnych form aktywności ruchowej, realizowanych zgodnie z wybranym programem nauczania. Z każdej dyscypliny podlegają diagnozie wybrane elementy sprawnościowe

 

LEKKA ATLETYKA

I

1

Bieg na wytrzymałość 600m dz.. 1000m chł. lub bieg ciągły dz. 15 min. chł. 17 min.

2

Bieg na dystansie 60m

3

Skok w dal z miejsca lub z rozbiegu

4

Rzut piłką lekarską 3 kg

II

1

Bieg na wytrzymałość 600m dz.. 1000m chł. lub bieg ciągły dz. 17 min. chł. 20 min.

2

Bieg na dystansie 60m

3

Skok w dal z miejsca lub z rozbiegu

4

Rzut piłką lekarską 3 kg

III

1

Bieg na wytrzymałość 600m dz.. 1000m chł. lub bieg ciągły dz. 20 min. chł. 25 min.

2

Bieg na dystansie 60m

3

Skok w dal z miejsca lub z rozbiegu

4

Rzut piłką lekarską 3 kg

 

 

GIMNASTYKA

I

1

Przewrót w przód

2

Przewrót w tył

3

Skok zawrotny przez ławeczkę

4

Stanie na rękach

II

 

 

 

 

1

Łączenie przewrotów w przód i tył

2

Przerzut bokiem

3

Piramidy dwójkowe

4

Gimnastyczny tor przeszkód

III

1

Układ gimnastyczny

2

Mostek z leżenia tyłem

3

Stanie na rękach

4

Układ ćwiczeń na ławeczce

 

 

 

 

 

 

PIŁKA SIATKOWA

I

1

Odbicia sposobem górnym

2

Odbicia sposobem dolnym

3

Odbicia sposobem górnym i dolnym w parach przez siatkę

4

Zagrywka dolna

II

1

Odbicia sposobem górnym i dolnym w parach przez siatkę

2

Odbiór piłki po zagrywce

3

Zagrywka sposobem górnym z ustalonej przez nauczyciela odległości

4

Rozegranie piłki po zagrywce w zespole 2-osobowym

III

1

Odbicia piłki sposobem górnym ze zmianą miejsca w zespole

2

Zagrywka sposobem górnym z linii 9 m

3

Dojście do ataku i zbicie piłki

4

Sędziowanie (przepisy plus sygnalizacja)

 

 

PIŁKA RĘCZNA

I

1

Kozłowanie piłki

2

Podania i chwyty piłki w dwójkach w miejscu

3

Rzut z miejsca

4

Rzut z biegu

II

1

Podania i chwyty piłki w dwójkach w biegu

2

Rzut na bramkę z wyskoku

3

Rzut z przeskoku

4

Prowadzenie piłki w trójkach

III

1

Atak szybki po rozegraniu (długie podanie)

2

Po podaniu do partnera chwyt i strzał na bramkę z wyskoku

3

Rzut z L lub P skrzydła

4

Sędziowanie – sygnalizacja

 

 

PIŁKA KOSZYKOWA

I

1

Kozłowanie piłki w biegu, P i L ręką po linii prostej

2

Podanie piłki

3

Zatrzymanie na jedno i dwa tempa

4

Rzut do kosza z miejsca jednorącz

II

1

Kozłowanie piłki ze zmianą kierunku i ręki kozłującej

2

Prowadzenie piłki w dwójkach zakończone rzutem do kosza

3

Rzut do kosza z biegu

4

Dwutakt

III

1

Krycie każdy swego w rozegraniu akcji 1 na 1

2

Krycie strefą

3

Rzuty po kozłowaniu z różnych pozycji

4

Koszykarski tor z wykorzystaniem elementów technicznych

 

 

 

 

 

PIŁKA NOŻNA

I

1

Żonglerka

2

Prowadzenie piłki po linii prostej wewnętrzną częścią stopy

3

Prowadzenie piłki po linii łamanej wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy

4

Wyrzut piłki z autu

II

1

Żonglerka

2

Prowadzenie piłki w dwójkach

3

Strzały do bramki z miejsca i biegu

4

Przyjęcie piłki wewnętrzną częścią stopy, udem lub na klatkę piersiową

III

1

Żonglerka

2

Przyjęcie i uderzenie piłki prostym podbiciem – strzał do bramki

3

Atak szybki

4

Atak pozycyjny

 

 

MUZYKA RYTM I TANIEC

I, II, III

1

Technika podstawowych kroków tanecznych

2

Wyczucie rytmu

3

Prezentacja jednego poznanego układu

4

Samodzielne opracowanie krótkiego układu (rozgrzewka)

 

Dodatkowej ocenie mogą także podlegać wybrane przez nauczyciela elementy sprawności fizycznej.

Szczegółowe opisy,  tabele wyników i ocen znajdują się w książce „Pomiar osiągnięć szkolnych ucznia” Czesława Sieniaka, którą posiadają nauczyciele wychowania fizycznego.


4. Działalność pozalekcyjna

 

W obszarze tym ocenie podlega :

- udział w zawodach sportowych

- udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych

- organizowanie lub pomoc w organizacji spotkań z zaproszonymi gośćmi (sportowcy, trenerzy)

- prace na rzecz szkoły (plakaty, gazetki, plansze, przybory itp.)

 

Do oceny semestralnej i końcoworocznej zaliczana jest również ocena z zajęć na basenie, którą wystawia instruktor pływania.

Ocena z basenu składa się z dwóch ocen cząstkowych: oceny wystawianej przez instruktora pływania za umiejętności oraz oceny wystawianej przez nauczyciela wychowania fizycznego za aktywny udział

 

Sposób oceniania aktywności na basenie:

 

Liczba nieprzygotowań

Ocena

0

celująca

2

bardzo dobra

4

dobra

6

dostateczna

8

dopuszczająca

więcej niż 8

niedostateczna


SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

DLA KLAS I – III GIMNAZJUM

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY :


1. Wykazuje dużą aktywność i zaangażowanie na lekcjach wychowania fizycznego.
2. Jest zawsze przygotowany i posiada strój sportowy: - zmienne obuwie sportowe - krótkie spodenki lub spodnie dresowe – zmienne; - zmienna koszulka w jednolitym kolorze dla całej grupy.
3. Prezentuje postawę godną do naśladowania: jest koleżeński i życzliwy.
4. Systematycznie podnosi swoją sprawność fizyczną.
5. Zależy mu na opanowaniu jak największej ilości różnych umiejętności ruchowych.
6. Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
7. Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.
8. Systematycznie i aktywnie uczestniczy w zajęciach wf, pozalekcyjnych
czy pozaszkolnych.
9. Przestrzega zasad „fair-play” w sporcie i w życiu.
10. Osiąga sukcesy w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu gminnym.
11.Chętnie pracuje na rzecz szkolnego wychowania fizycznego.
12. Nigdy nie używa przemocy wobec innych.
13. Systematycznie uczestniczy w lekcjach – ewentualne nieobecności
usprawiedliwione.

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Na zajęciach jest aktywny i zaangażowany.
2. Jest przygotowany do zajęć (dopuszczalny jest dwukrotny brak stroju sportowego).
3. Podnosi swoją sprawność fizyczną.
4. Stara się opanować najwięcej różnych umiejętności ruchowych.
5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa na lekcji.
6. Chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.
7. Jest koleżeński i kulturalny wobec innych.
8. Osiąga wysoką frekwencję na zajęciach.
9. Unika zachowań zagrażających własnemu zdrowiu.
10. Nie stosuje przemocy wobec innych.
11. Przestrzega zasad „flar play” w sporcie i w życiu.
12. Dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd zewnętrzny.
13. Posiada duży zasób wiadomości dotyczących kultury fizycznej

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Z reguły jest przygotowany do zajęć (dopuszczalny jest trzykrotny brak stroju sportowego).
2. Czynnie bierze udział w zajęciach.
3. Swoim zachowaniem nie budzi większych zastrzeżeń.
4. Osiąga wysoką frekwencję - nie usprawiedliwia wszystkich obecności.
5. Nieregularnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych.
6. Stara się podnosić swoją sprawność fizyczną.
7. Stara się opanować podstawowe umiejętności ruchowe.
8. Stara się nie stosować przemocy wobec innych.
9. Stara się unikać zachowań zagrażających zdrowiu własnemu i innych.
10. Stara się dbać o higienę osobistą i wygląd stroju sportowego.

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Nie wykazuje specjalnej aktywności na zajęciach.
2. Bywa często nieprzygotowany do zajęć.
3. W zajęciach uczestniczy nieregularnie i raczej niechętnie.
4. W większej mierze nie usprawiedliwia swoich nieobecności na zajęciach.
5. Wykazuje pewne braki w zakresie wychowania społecznego: bywa niekoleżeński, wulgarny, zdarzają mu się przypadki agresji i użycia siły wobec innych.
6. Nie wykazuje troski o postęp w rozwoju sprawności fizycznej.
7. Nie stara się opanować podstawowych umiejętności ruchowych.
8. Nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
9. Nie przejawia specjalnej troski o estetyczny wygląd i higienę osobistą.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych.
2. Do zajęć jest nieprzygotowany (notoryczny brak stroju).
3. Cechuje go agresja i niekoleżeńskość.
4. Nie dba o swoją higienę osobistą.
5. Nie wykazuje najmniejszej chęci poprawy sprawności fizycznej.
6. Zachowuje się nieodpowiedzialnie i stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu własnemu i innych.

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

1. Notorycznie nie bierze udziału w zajęciach lekcyjnych.
2. Jest systematycznie nieprzygotowany do lekcji.
3. Cechuje go agresja i aspołeczna postawa.
4. Nie dba o swoją higienę osobistą.
5. Nie wykazuje najmniejszej poprawy sprawności fizycznej.
6. Zachowuje się nagannie zagrażając zdrowiu własnemu i innych.
7. Uczeń jest niesklasyfikowany gdy ma nieusprawiedliwione ponad 50% nieobecności na zajęciach.

 

Uwagi do kryteriów oceny uczniów


1. O jakości wystawionej oceny powinien decydować poziom jaki reprezentuje uczeń w zakresie poszczególnych kryteriów. Należy zwrócić uwagę na wysiłek jaki uczeń wkłada w czynione postępy oraz aktywną jego postawę..
2. Uczniowie zgłaszają swoje nieprzygotowanie na zbiórce.
3. Dziewczęta w czasie niedyspozycji zwalniane są z wykonywania intensywnego wysiłku fizycznego, natomiast obowiązuje je aktywne uczestnictwo w zajęciach.
4. Należy zachęcać uczniów do oceny swoich zadań (do samokontroli kontroli wzajemnej)
5. W celu wywołania i wzmacniania pozytywnej motywacji uczniów do aktywności ruchowej należy eksponować ich sukcesy. Nieudane próby zaliczenia określonej formy aktywności ruchowej nie mogą być przedmiotem krytycznych uwag.
6. Nagradzać oceną bardzo dobrą lub dobrą nie tylko za wysiłek w wykonaniu zadań kontrolno-oceniających, ale także za postępy w jednostce lekcyjnej lub za wykazane się specjalną inwencją twórczą.
7. Należy dążyć  aby czynności kontroli i oceny przejmował stopniowo uczeń.
8. Uczniom trzeba stawiać konkretne wymagania, a w ocenianiu uwzględniać obiektywne możliwości fizyczne ucznia (rozwój fizyczny i stan zdrowia).SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIU:

1. Wszystkie punkty za aktywność na poszczególnych lekcjach, frekwencja uczniów, tematy lekcji, wyniki prób sprawnościowych oraz oceny za poszczególne miesiące znajdują się w dzienniku grupowym nauczyciela wychowania fizycznego;
2. Oceny za poszczególne miesiące oraz oceny semestralne i roczne znajdują się w dziennikach lekcyjnych wszystkich klas.

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach i postępach uczniów:

1. Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel udziela im ustnej informacji o osiągnięciach ucznia, w sytuacjach szczególnych może to być informacja pisemna.
2. Szczegółowe wymagania z przedmiotu są uczniom przedstawiane na bieżąco podczas lekcji;
3. Każda ocena jaką otrzymuje uczeń jest jawna i uzasadniona zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców;
4. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach, a rodziców podczas zebrań rodziców, spotkań indywidualnych, rozmów telefonicznych lub poprzez rozmowę z wychowawcą;
5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia i jego rodziców o proponowanej dla niego ocenie semestralnej lub rocznej.

PSO – JĘZYK NIEMIECKI

 

1.Co podlega ocenianiu osiągnięć edukacyjnych uczniów?

 • odpowiedzi ustne (umiejętność mówienia, umiejętność czytania i wymowy) –
 • przynajmniej jedna ocena w semestrze
 • krótkie sprawdziany (kartkówki) – niezapowiedziane
 • umiejętność pisania ( krótsze lub dłuższe formy )
 • krótkie niezapowiedziane kartkówki z 3 ostatnich tematów lekcji
 • testy sprawnościowe, gramatyczne lub leksykalno – gramatyczne zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone powtórzeniem wiadomości na dany temat
 • prace domowe
 • wykonywanie zadań w zeszycie ćwiczeń (w czasie lekcji lub w domu)
 • praca na lekcji / aktywność
 • dodatkowe samodzielne lub grupowe prace uczniów, np. prace projektowe

 

2.Zasady ogólne, które obowiązują uczniów na lekcjach języka niemieckiego:

 • Uczeń ma obowiązek posiadania w czasie lekcji zeszytu przedmiotowego,
 • podręcznika z ćwiczeniami, których brak traktowany jest jako nieprzygotowanie do lekcji.
 • Uczeń, który był nieobecny na ostatniej lekcji, ma obowiązek przygotować się do zajęć we własnym zakresie (zagadnienia omawiane na lekcji + praca domowa). Wyjątek stanowi przypadek, gdy uczeń przychodzi do szkoły po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą. W przypadku dłuższej niż dwutygodniowa nieobecność termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem.
 • Jeżeli uczeń otrzymał ocenę niedostateczną za brak zadania domowego, ma obowiązek uzupełnić je na następną lekcję. Dalszy brak zadania jest równoznaczny z kolejną oceną niedostateczną.
 • Uczeń ma prawo do jednorazowego poprawienia oceny niedostatecznej w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
 • W przypadku nieobecności na teście kontrolnym lub kartkówce, nauczyciel może poprosić ucznia o napisanie testu z danej partii materiału na następnej lekcji.
 • Uczeń ma obowiązek zaliczenia materiału sprawdzianu, na którym był nieobecny w terminie do 2 tygodni po przyjściu do szkoły. Po upływie tego terminu nauczyciel wyznacza termin poprawy pracy.
 • Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowany do zajęć (wyjątek stanowią dłuższe – powyżej 2 tygodni nieobecności, które rozpatrywane będą indywidualnie), lecz musi to być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć, w innym przypadku uczeń otrzymuj ocenę
 • niedostateczną. Zasada ta nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.
 • Uczeń ma obowiązek zwrócić nauczycielowi wszystkie prace pisemne, które przechowywane są przez nauczyciela, przez okres jednego roku.

 

3. Kryteria oceny z odpowiedzi ustnej:

Ocena „celująca”

- wypowiedz jest bezbłędna, płynna i wyczerpująca

- zawiera słownictwo i struktury gramatyczne wybiegające poza program

- umiejętne stosowanie przysłów i zwrotów idiomatycznych

- wykazuje znajomość realioznawstwa państw niemieckojęzycznych

 

Ocena „bardzo dobra”

- wypowiedz jest bezbłędna, płynna i wyczerpująca

- zawiera słownictwo i struktury gramatyczne przewidziane programem nauczania i biegle się nimi     posługuje

- bezbłędnie rozwiązuje polecenia gramatyczno-leksykalne

- prawidłowo reaguje i wykonuje polecenia

Ocena „dobra”

- wypowiedz jest płynna, lecz niekoniecznie wyczerpująca

- zdarzają się niewielkie uchybienia gramatyczno-leksykalne

- zasób słownictwa pozwala na porozumiewanie się w niezbyt trudnych sytuacjach

językowych

- rozumie polecenia w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje

 

Ocena „dostateczna”

- wypowiedz jest mało wyczerpująca

- popełnia błędy gramatyczno-leksykalne

- mały zasób słownictwa pozwala na porozumiewanie się tylko w typowych

sytuacjach

- słaba sprawność rozumienia poleceń i reagowania na nie

 

Ocena „dopuszczająca”

- wypowiedz mało precyzyjna, krótka i chaotyczna

- wykazuje znaczne braki w opanowaniu minimum programowego odnośnie

zagadnień gramatyczno-leksykalnych

- znikome wiadomości potrafi wykorzystać praktycznie w danych sytuacjach

językowych tylko przy pomocy nauczyciela

- bardzo słaba sprawność rozumienia poleceń i reagowania na nie

 

Ocena „niedostateczna”

- wypowiedz nie na temat lub jej brak, nawet przy pomocy nauczyciela

- wypowiedz z tak dużą ilością błędów, że uniemożliwia komunikacje

- nieznajomość podstaw gramatyki i fonetyki

- brak reakcji na polecenia

 

4. Ocena prac domowych:

Praca domowa ma formę ustną lub pisemną. Stosuje się tu podane powyżej kryteria.

Brak pracy domowej jest równoznaczna z brakiem odpowiedzi i uczeń otrzymuje

ocenę niedostateczna.

 

5. Ocena za aktywność:

- w trakcie lekcji

- za przygotowanie dodatkowych materiałów pomocniczych

- za udział w konkursach, olimpiadach języka niemieckiego i projektach edukacyjnych.

 

6. Ocena semestralna i roczna:

 • ocena semestralna jest wypadkowa wynikająca z ocen cząstkowych, ale nie jest średnią arytmetyczną, ponieważ inna wagę ma ocena np. z kartkówki z bieżącego materiału, a inna z testu na podsumowanie rozdziału
 • ocena semestralna uwzględnia wkład pracy ucznia oraz postęp w spełnianiu wymagań edukacyjnych
 • ocena semestralna ma charakter informacyjny dla ucznia i jego rodziców i nie podlega poprawie
 • ocena roczna jest wypadkowa wynikająca z ocen cząstkowych drugiego semestru, ale nie jest średnią arytmetyczną, podobnie jak w przypadku pierwszego semestru.

Uwzględnia ona ocenę semestralną oraz wkład pracy ucznia.

7. Kryteria ocen semestralnych i rocznych:

Ocena „celująca”

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który osiąga wiedzę wykraczającą poza program

nauczania języka niemieckiego w danej klasie. Umie zastosować zdobyte

wiadomości w mowie i piśmie. Pracuje samodzielnie nad wzbogacaniem swojego

zasobu słówek (czyta lektury, prasę itp. w języku niemieckim). Biegle posługuje się

językiem niemieckim w mowie i piśmie. Osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach

przedmiotowych. Pomaga innym uczniom w opanowaniu materiału. Proponuje

własne sposoby wykorzystania swoich wiadomości.

Ocena „bardzo dobra”

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który bezbłędnie opanował słownictwo oraz

struktury gramatyczne przewidziane programem nauczania i biegle się nimi

posługuje. Wykorzystując wcześniej nabyte umiejętności i wraz z wyjaśnionym,

nowym materiałem rozumie tekst pisany i ze słuchu. Bezbłędnie odpowiada na

pytania i takie też zadaje. Logicznie i bezbłędnie opowiada tekst lub pisze

streszczenie. Układa interesujące dialogi, potrafi znaleźć się w danej sytuacji

językowej. Prawidłowo reaguje i wykonuje polecenia.

 

Ocena „dobra”

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował materiał leksykalny i gramatyczny w

stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się w języku niemieckim.

Dopuszczalne są drobne błędy gramatyczne. Zasób słów musi pozwolić na

porozumiewanie sie w niezbyt trudnych tematach i sytuacjach językowych. Rozumie i

reaguje na polecenia w języku niemieckim. Umie wykorzystać swoje umiejętności w

prostych tekstach pisemnych (kartka, list, wypełnianie ankiety itp.)

 

Ocena „dostateczna”

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który słabo opanował wiedzę podstawowych

treści programowych i posiada słabe umiejętności jej praktycznego stosowania w

mowie i piśmie. Formułuje wypowiedzi na piśmie o średnim stopniu trudności. Ma

słabą sprawność rozumienia tekstu ze słuchu i mały zasób słownictwa,

uniemożliwiający mu swobodne wyrażanie się na dany temat. Braki te nie wykluczają

zrobienia postępów w dalszym procesie uczenia się języka niemieckiego.

Ocena „dopuszczająca”

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w ograniczonym zakresie opanował

cztery podstawowe sprawności językowe: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie,

pisanie i mówienie. Ma braki w zakresie podstawowych wiadomości i w znikomy

sposób, najczęściej tylko przy pomocy nauczyciela, potrafi je

zastosować praktycznie. Jego braki w opanowaniu programowego materiału nie

przekreślają u niego możliwości zdobycia podstawowej wiedzy.

Ocena „niedostateczna”

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował niezbędnego minimum

podstawowych wiadomości i umiejętności praktycznych języka niemieckiego,

określonych minimum programowym dla danej klasy. Nie jest

w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, odpowiedzieć na pytania do tekstu,

udzielić informacji na temat zagadnień gramatycznych, wyrazić myśli w języku

niemieckim. Nie zna zasad czytania i pisania. Ma bardzo mały zasób słownictwa.

Braki te uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.

 

 

 

PSO - BIOLOGIA

I. Wymagania programowe

Wymagania programowe na poszczególne oceny: konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające.

- ocena dopuszczająca

Wymagania konieczne: określają wiadomości i umiejętności, które pozwalają wykonywać proste zadania  z życia codziennego stosownie do wieku (K)

- ocena dostateczna

Wymagania podstawowe mają elementarny charakter: są możliwe do opanowania przez przeciętnego ucznia, znajdują zastosowanie poza przedmiotem i poza szkołą, są przydatne na wyższym etapie kształcenia (K+P)

- ocena dobra

Wymagania rozszerzające obejmują: czynności wspierające tematy podstawowe rozwijane na wyższym etapie kształcenia, w następnej klasie mogące być zaliczane do wymagań podstawowych (K+P+R)

- ocena bardzo dobra

Wymagania dopełniające to umiejętności złożone o charakterze problemowym. Zaliczane są najczęściej do najwyższej kategorii celów nauczania (K+P+R+D)

- ocena celująca

Wymagania wykraczające to umiejętności i wiadomości, które pozwalają uczniowi na rozwiązywanie zadań problemowych, wykraczających poza poziom wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie na etapie danej klasy (K+P+R+D)

II. Formy oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

1. Obowiązkowe formy oceniania osiągnięć edukacyjnych:

a) odpowiedzi ustne

b) kartkówki

c) sprawdziany

d) prace domowe

e) zadania w zeszycie przedmiotowym

 

2. Nadobowiązkowe formy oceniania:

a) aktywność na lekcji

b) opracowanie referatu

c) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników

d) opracowanie projektu uczniowskiego

e) wykonanie pomocy dydaktycznej

f) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach o tematyce przyrodniczej

g) praca z mikroskopem

 

Ad 1. Obowiązkowe formy oceniania:

1. Odpowiedzi ustne i kartkówki są oceniane równorzędnie.

2. Sprawdziany obejmują zakresem cały dział materiału i poprzedzone są lekcją powtórzeniową. W jednym semestrze przewidziane są co najmniej dwa sprawdziany, zapowiedziane na tydzień wcześniej przed zaplanowanym terminem ich napisania.

3. Prace domowe dzielą się na krótkoterminowe i długoterminowe, są oceniane w zależności od stopnia ich trudności.

4. Uczeń po każdej lekcji wykonuje zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym ze zrealizowanego tematu. Nauczyciel kontroluje odrabianie zadań oraz poprawnośc ich rozwiązania.

 

Ad 2. Nadobowiązkowe formy oceniania:

1. Aktywność na lekcji obejmuje:

- odpowiedzi na pytania problemowe

- aktywny udział w trakcie lekcji

- aktywną pracę w grupie

- poszukiwanie materiałów związanych z bieżącymi tematami zajęć.

2. Opracowanie referatu polega na jego przygotowaniu i prezentacji.

3. Wykonanie pracy badawczej dotyczy eksperymentalnego zilustrowania zagadnień omawianych podczas zajęć lekcyjnych, kształci umiejętność samodzielnego projektowania eksperymentu, stawiania hipotez i ich weryfikację.

4. Opracowanie projektu uczniowskiego oceniane jest z biologii na wniosek zainteresowanego ucznia, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania.

5. Wykonanie pomocy dydaktycznej obejmuje samodzielne jej opracowanie i sporządzenie (ocenia się jej walory dydaktyczne i estetykę wykonania).

6. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych ocenia się oceną bardzo dobrą lub celującą w zależności od etapu konkursu i osiągnięć uczniów.

7. Podczas pracy z mikroskopem ocenie podlegają: umiejętność korzystania z mikroskopu, jakość wykonanych preparatów, umiejętność ustawienia preparatu.

 

III. Zasady oceniania – nieprzygotowania uczniów, zasady pisania kartkówek i sprawdzianów, nieodrabianie prac domowych i zadań.

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Każdy uczeń powinien otrzymać w semestrze minimum trzy oceny.

3. Sprawdziany, kartkówki i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.

4. Oceny niedostateczne mogą być poprawiane zgodnie z zasadami Szkolnego Systemu Oceniania.

5. Uczeń, który długo był nieobecny w szkole wyjątkowo może być zwolniony z uzupełnienia sprawdzianów pisanych podczas jego nieobecności, a terminy odrabiania zaległości są ustalane indywidualnie z nauczycielem.

6. Uczeń nie ma prawa do ściągania na sprawdzianach i kartkówkach, takie ewidentne próby kończą się oceną niedostateczną.

7. Kartkówki mogą obejmować swoim zakresem trzy ostatnie lekcje i nie muszą być wcześniej zapowiadane.

8. Uczeń w semestrze może dwa razy nie odrobić zadania domowego, za trzecim razem otrzymuje ocenę niedostateczną.

9. Osiągnięte sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych wpływają na podwyższenie oceny z przedmiotu.

10. Oceny uzyskane zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania nie mogą być zmienione drogą administracyjną.

11. Uczeń ma prawo (obowiązek) zgłosić dyrektorowi szkoły fakt naruszania przez nauczyciela przedmiotowego systemu oceniania.

12. Wszelkie kwestie nieuregulowane przedmiotowym systemem oceniania rozstrzyga nauczyciel, a kwestie sporne-dyrektor szkoły.

 

IV. Informacje o ocenach

1. Uczniowie są informowani na bieżąco o ocenach wpisywanych do dziennika.

2. Rodzice są informowani o ocenach uczniów na zebraniach, na konsultacjach oraz na spotkaniach indywidualnych odbywających się na prośbę rodzica, nauczyciela lub ucznia.

 

V. Sposoby i terminy poprawiania ocen

1. Ocena z odpowiedzi, kartkówki lub ze sprawdzianu może być poprawiona w ciągu dwóch najbliższych tygodni na repetytorium.

2. Ocena za pracę na lekcji i z zadania domowego nie może być poprawiana.

3. Proponowane oceny semestralne i roczne mogą być poprawiane w formie ustalonej z nauczycielem.

 

VI. Kryteria ocen

Uczniowie są zapoznawani z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania edukacyjne znajdują się na stronie wydawnictwa www.nowaera.pl  oraz na stronie szkoły www.gim1trzebnica@wp.pl.

 

Prace pisemne oceniane są za pomocą systemu punktowego.

Stosuje się następujący sposób przeliczania punktów na ocenę szkolną:

- ponad 35% do 50% punktów – ocena dopuszczająca

- ponad 50% do 75% punktów – ocena dostateczna

- ponad 75% do 95% punktów – ocena dobra

- ponad 95% do 100% punktów – ocena bardzo dobra

- 100% punktów i rozwiązanie zadania dodatkowego – ocena celująca.

 

VII. Ocenianie sumujące

Oceny wyrażane w stopniach dzielą się na:

- cząstkowe, określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania

- semestralne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia zgodny z wymaganiami programowymi na poszczególne oceny przewidziany w programie nauczania na dany semestr lub rok szkolny.

 

Przy wystawianiu ocen semestralnych i rocznych bierze się pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe, jednak najwyższą wagę mają oceny ze sprawdzianów.

Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen otrzymanych przez ucznia.

 

VIII. Ubieganie się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna.

Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocena semestralna lub roczna na zasadach określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

IX. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

Egzamin poprawkowy (klasyfikacyjny) przeprowadzany jest w dwóch częściach:

Część pisemna trwa 45 minut:

- Na egzaminie poprawkowym/ klasyfikacyjnym zestaw zawiera zadania sprawdzające wiadomości i  umiejętności na pełną skalę ocen.

Część ustna zawiera zestaw trzech pytań dostosowanych do oceny uzyskanej z części pisemnej.

Ocena z egzaminu poprawkowego (klasyfikacyjnego) ustalana jest na podstawie wyników uczna w obydwu częściach egzaminu.

 

X. Dostosowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania z biologii do możliwości uczniów ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

3. w stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostają zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów.

 

Rodzaje dysfunkcji:

- Dysleksja

Dostosowanie wymagań w zakresie formy:

Stosuje się krótkie i proste polecenia, głośne czytanie poleceń zadań, objaśnianie dłuższych poleceń.

 

- Dysgrafia

Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści.

Wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej będą ogólnie takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie prac może być niekonwencjonalne (np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału). Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.

 

- Inne rodzaje dysfunkcji

Stosuje się ocenianie zgodnie ze wskazaniami poradni.

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej

Dostosowanie obejmuje zarówno formy, jak i treści wymagań.

Obniżeniu podlegają wymagania, które obejmują wiadomości i umiejętności określone podstawą programową.

Na zajęciach stosuje się metody ułatwiające opanowanie materiału.

Formy mogą obejmować między innymi:

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności

- pozostawianie większej ilości czasu na jego utrwalenie

- podawanie poleceń w prostszej formie

- unikanie trudnych czy bardzo abstrakcyjnych pojęć

- częste odwoływanie się do konkretu, przykładu

- unikanie pytań problemowych, przekrojowych

- wolniejsze tempo pracy

- indywidualne i odrębne instruowanie uczniów.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebnicy
  ul. Świętej Jadwigi 10
  55-100 Trzebnica
 • 71/312-08-84

Galeria zdjęć